SEB lurar oss på våra pensioner

Välkommen till min websajt.

I september 2014 skrev jag ett email adresserat till Annika Falkengren och varnade henne för det faktum att vi är ett antal f.d. anställda i SEB som blivit lurade på våra pensioner. Jag stängde den här sidan i tre veckor för att ge Annika en möjlighet att komma oss till mötes och lösa vår tvist med SEB.

Annika Falkengren svarade genom ombud att hon kände till vad som ägt rum under dessa år och ansåg att SEB har behandlat sina anställda på ett korrekt sätt. Jag delade inte den uppfattningen och därför öppnade jag websajten igen.

Jag vill att alla som har drabbats skall få rätt till den pension de är berättigade till.

De flesta anställda förlorar delar av tjänstepensionen. För att få en full pension måste du arbeta inom samma avtalsområde i 30 år och vara anställd i Sverige vid avgångstillfället. De som arbetat en kortare tid i Sverige vid avgångstillfället förlorar inte sällan över 90% av pensionen.

Liz-Beth Wendel arbetade inom sjukvården i statlig, kommunal och privat tjänst. Lis-Beths tjänstepension uppgår till 1298 kronor i månaden. (Se artikel nedan)

https://www.svd.se/liz-beth-wendels-enkla-budskap-pensionerna-ar-for-laga

Din tjänstepension kan vara beräknad på ditt sista jobb i Sverige innan du går i pension

Har du fribrev reduceras din pension enligt beräkningsförutsättningar utarbetade av SPP/Alecta, dessa är inte reglerade i avtalen. Du har fribrev eftersom inget senare jobb reglerats av samma kollektivavtal.

Har du fribrev, då förlorar du både tjänste och kompletteringspension.

Enligt Bankpension är antalet personer som har fribrev i Danske Bank, Nordea och SEB fler än antalet pensionärer i bankerna.

 

Bankpensions beräkning av min pension:

Om du har fått fribrev räknas inte din pension enligt kollektivavtal, lagar eller anställningskontrakt utan av SPP/Alecta som har utvecklat beräkningsförutsättningar som har accepterats av Finansinspektionen, rättsväsendet, och tillämpas av Alecta, AMF, KPA banker och försäkringsbolag. domstolar, och revisonsbyråer. Allt enligt Bankpension ABs beräkning av min pension:

Beräkningsgrunder enligt Finansinspektionens författningssamling (FFFS) och är identisk med Alecta (f d SPP) grunder som omfattar ITP plan för 1,5 miljoner försäkringstagare för privat anställda i Sverige.(se ovan).

Det är pensionsförsäkringsbolaget/stiftelsen som vinner. Din arbetsgivare betalar troligen för mycket för din pension till Alecta eftersom du får 65% av din slutlön i tjänstepension före 65 men endast 10%  efter 65. Detta om din slutlön var lägre  än 7.5 inkomstbasbelopp.  1 (ett) inkomstbasbelopp = kr 61500 2017.  7.5 inkomstbasbelopp  = kr 461250  2017.

För personer med högre slutlön än 7.5 basbelopp  blir pensionen 0 – kr 461250 10%, kr 461250 och högre  65%

Eftersom du som bor i Sverige får en tjänstepension, tror du att allt är rätt räknat, men så är det inte alltid. Det är Alecta eller någon pensionsadministratör som beräknar din pension och troligen inte till din fördel. Se exemplen på min sajt.

Annika Falkengren tycks inte vara medveten om att ett stort antal pensionärer som varit anställda i SEB i Sverige går miste om den avtalade förmånsbestämda pension de är berättigade till eftersom banken tillämpar beräkningsmetoder som strider mot kollektivavtalet och bankens  årsredovisningar.

Jag återger mitt email till Annika Falkengren samt svar från Alexander Horvath.

From: Ingvar Ljunghammar <i.ljunghammar@gmail.com>
Date: 2014-09-12 9:29 GMT+01:00
Subject: SEB Förmånsbestämd kollektivavtalad tjänstepension
To: annika.falkengren@seb.se

Mitt namn är Ingvar Ljunghammar, Sedan 2006 har jag tillsammans med ett antal f.d. anstållda varit i kontakt med SEB och förgäves sökt nå en uppgörelse om våra tjänstepensioner. Vi har drivit en kampanj för att kunna tillgodogöra oss den pension, vi enligt avtal, och lagstiftning är berättigade till. SEB och de övriga medlemmarna i BAO bryter mot BTP avtalet.

 
SEB har aktivt sökt förhindra en uppgörelse. Bankens ledande jurister och HR-avdelning har med extern assistans av jurister, Bankpension AB, revisonsbyrårer, Finansinspektionen samt rättsväsendet stoppat våra försök att framföra uppenbara fakta om vad som sker med våra pensioner.
Dessutom finner du den beräkningsmodell som Bankpension sände  mig i nov. 2007 och som jag sedan dess ifrågasatt.

Metoden reducerar min ålderspension till SEK 956 per månad före skatt. Jag arbetade i SEB i nära 15 år. 

SEB hävdar att den är korrekt och den har bekräftats av KPMGs aktuarie på bankens uppdrag.
Jag redovisar en helt avvikande beräkningsmetod utförd
av Bankpension AB som XX mottog. Den ger i ett liknande slutresultat.
Ewa Holmbergs email till en f.d. anställd visar en kraftigt reducerad pension liksom redovisningen av min hustrus pension som också bifogas.
Det finns ytterligare fakta i form av pensionsberäkningar inlagor, brev, domstolsutslag etc.
Vi vill helst lösa dessa problem gärna via direkt kontakt med dig eller dina kollegor. Problemen når utanför SEB och om vi kan starta en dialog kan vi kanske nå ett för oss alla tillfredställande resultat.
XXX tidigare anställd i SEB har hjälpt mig att utforma innehållet i websajten. Du kan nå honom på tel. 08 .
Med vänlig hälsning
Ingvar Ljunghammar
 
From: <alexander.horvath@seb.se>
Date: 2014-09-12 20:22 GMT+01:00
Subject: FW: SEB Förmånsbestämd kollektivavtalad tjänstepension
To: i.ljunghammar@gmail.com
Hej Ingvar,
Återkopplar med anledning av ditt mail nedan.Som du redan känner till anser vi att vår hantering av ditt ärende är korrekt, och det har också bekräftas i de domstolsprocesser som du initierat.
 
 
Vi avser inte att ändra vårt ställningstagande och ser således våra förehavanden som avslutade i den delen.
 
 
Vill slutligen också passa på att påminna om att den process som du initierat mot banken har kostat en hel del att hantera och att Arbetsdomstolen, som var sista instans, tilldömt oss rätten att få ersättning för våra rättegångskostnader. Vår utestående fordran uppgår i den delen till drygt 425.000 kronor plus ränta tills betalning sker.
 
 
Om XXX har frågor till oss avseende sin tidigare anställning är han välkommen att kontakta mig.
Önskar dig en trevlig helg!
Alexander
Alexander Horvath
Head of Compensation & Benefits
SEB Phone:+46 (0)8 763 7665 Mobile:+46 (0)70 763 7665
Switchboard: 0771-621 000
Mail address: ST S4, 106 40 Stockholm
Visiting address: Sergelstorg 2
E-mail: alexander.horvath@seb.se
.

Under 2005 kontaktade jag bankens HR avdelning eftersom jag ville få ut den pension som jag var berättigad till enligt det pensionsreglemente jag mottog 1971 och brev daterat 1983 där banken garanterar mig tjänstepension enligt kollektivavtalet.

Efter att Bankpension AB sänt mig ett email där bolagets vd och aktuarie visat hur min pension försvunnit skrev jag ett brev till Marcus Wallenberg:

SEB svarade i juli 2008 på mitt brev till bankens styrelseordförande:

Bankpensions beräkning av min pension:

Enligt SEBs årsredovisning betalar banken full pension till alla anställda. Kan Annika Falkengren förklara hur bankens utfästelse i årsredovisningen 2013 kan motsägas av bland andra Bankpension Sverige AB i texten nedan. Bankpension Sverige AB är ett av SEB tidigare delägt bolag.

Koncernen har etablerat pensionsplaner i de länder den verkar. Bland pensionsplanerna finns förmånsbestämda och avgiftsbestämda planer. De förmånsbestämda planerna ger en viss del av slutlig lön till den anställde i samband med pensionering och är till största delen finansierade via pensionsstiftelser. (Ur SEB:s årsredovisning 2013 (under 9B pensioner sid. 93)

Förmånsbestämda planer täcker i stort sett alla medarbetare.

Förpliktelsen täcks helt av tillgångarna i stiftelserna och redovisas inte i balansräkningen. (Ur SEB:s årsredovisning 2013 (under 9B pensioner sid. 94)

SEB sökte år 2001 tillstånd av Regeringsrätten att slå samman de två pensionsfonder som hade etablerats långt före bankfusionen 1972. Se delar av ansökan nedan. https://lagen.nu/dom/ra/2001:45

RÅ 2001 ref. 45

Ett moderbolag har i samband med överflyttning av delar av sin verksamhet och därtill hörande personal till två dotterbolag fört över ansvaret för pensionsutfästelser till personalen på de båda dotterbolagen. Den till moderbolaget knutna pensionsstiftelsen har ansetts kunna överföra motsvarande andelar av förmögenheten, inklusive överskott, till nybildade stiftelser anknutna till dotterbolagen utan att detta föranleder beskattning. Förhandsbesked angående inkomstskatt och särskild löneskatt på pensionskostnader.

I ansökan om förhandsbesked anförde Skandinaviska Enskilda Banken AB, SEB IT Service AB och SEB IT Partner AB bl.a. följande: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), SEB, tryggar pensionsutfästelser till anställda genom två pensionsstiftelser, SB-Stiftelsen, Skandinaviska Enskilda Bankens Pensionsstiftelse (SB-Stiftelsen) och EB-Stiftelsen, Skandinaviska Enskilda Bankens Pensionsstiftelse (EB-Stiftelsen). Stiftelsernas ändamål är att trygga av Skandinaviska Enskilda Banken utfästa pensionsförmåner till personer som är eller varit anställda i Skandinaviska Banken, Stockholms Enskilda Bank, Skandinaviska Enskilda Banken, i helägt dotterbolag till sistnämnda bank och till efterlevande till sådana personer, allt i den mån sådana pensionsutfästelser inte är försäkrade eller enligt överenskommelse med den andra stiftelsen tryggas av denna. De anställda fördelas mellan pensionsstiftelserna enligt vissa principer. SEB har idag inte något dotterbolag vars pensionsutfästelser tryggas av stiftelserna. – Kapitalvärdet av de pensionsutfästelser som tryggas av SB-Stiftelsen uppgick per den 31 december 1999 till 3 370 miljoner kr. Stiftelsens förmögenhet uppgick då till 11 953 miljoner kr. Kapitalvärdet av de pensionsutfästelser som tryggas av EB-Stiftelsen respektive dess förmögenhet uppgick vid samma tidpunkt till 3 716 respektive 13 249 miljoner kr. –

 

 

I Nordeas årsredovisning 2016 redovisar banken på sidan 129 Nordeas pensionsförpliktelser i Sverige och de andra nordiska länderna. Nordea låter också Bankpension sköta förvaltningen. Det finns flera tidigare anställda i Nordea i vår grupp som på ett liknande sätt har förlorat huvuddelen av sina pensioner. 

Också i Nordea fanns det 2012 i enlighet med Bankpensions redovisning fler fribrevshavare än pensionärer.

 

Den analys jag mottog i nov. 2007 från Raymond Chan, tidigare verkställande direktör och aktuarie i Bankpension Sverige AB beordrad av Ewa Holmberg, SEB HR avdelning,  innehöll nedanstående text.

Wednesday, 14 November, 2007 16:40
From: “Raymond Chan” <raymond.chan@bankpension.se>
To: “ingvar_m2m@yahoo.co.uk” <ingvar_m2m@yahoo.co.uk>
Cc: “ewa.holmberg@seb.se” <ewa.holmberg@seb.se>, “Lisbeth Nåmark” <lisbeth.namark@bankpension.se>, “Mariana Hagman” <mariana.hagman@bankpension.se>
Hej Ingvar,
På uppdrag av Ewa Holmberg återkommer jag med ett försök till förklaring beträffande beräkningen av den livsvariga ålderspension för att klargöra hur hanteringen har gått till.
Bakgrund
Tjänstepension för bankanställda är ett kollektivt upphandlad avtal och en så kallad förmånsbestämd pensionsplan. Den livsvariga ålderspensionsförmånen är baserad på slutlönen vid pensionsålder (65 år) och enligt avtalet börjar pensionsintjäningen vid 28 årsålder och förmånen är 15% av årslönen (löner delar upptill 7,5 basbelopp).
Beräkningsförutsättning
Ändringsdatum: 1984-08-01
Ålder för den försäkrade vid ändringsdatum: 37 år och 9 månader
Pensionsmedföljandelön: 124.547 kr/år
Pensionsålder: 65 år
Beräkningsgrunder enligt Finansinspektions författningssamling (FFFS) och är identisk med Alecta (f d SPP) grunder som omfattar ITP plan för 1,5 miljoner försäkringstagare för privat anställda i Sverige.
Beräkningar
Förmånsbelopp för ålderspension = 15% x 124.547 kr/år = 18.682 kr/år.
Beloppet (som är livsvarig) får du vid 65 år och förutsätter en oförändrad lön fram till pension.
Då du avslutar din anställning hos SEB augusti 1984, erhåller du ett så kallad fribrevsbelopp som är ungefär lika med inbetalda tekniska avgifter (eller premier) plus beräkningsränta, d v s

Fribrevsbelopp (kr/år) = Förmånsbelopp (kr/år) minus Nuvärdet av framtida tekniska avgifter (kr/år)

Eftersom premiebetalningen upphördes augusti 1984 (påbörjades vid 28 år och avslutades vid 37 år och 9 månader) som skulle ha löpt fram till 65 år, m a o fribrevsbeloppet är baserad på 117 av 443 möjliga tekniska månadsavgifter.

Således får vi Fribrevsbeloppet (kr/år) = 18.682 minus 13.400 = 5.282 kr/år

 framtida lönehöjningar genererar högre förmånsbelopp och därmed högre avsättningar för den tekniska avgiften, men fribrevsbeloppet består av de historiska värden (som i sin tur är inflationsskyddad)
Verifikation
Undertecknad är den ansvariga aktuarien för Bankpension och en manuell kontrollräkning enligt ovanstående beräkningsförutsättning har utfört. Vi finner fribrevsbeloppet är korrekt beräknad och i enlighet med våra anvisningar.
Du är välkommen att kontakta mig om något är oklart men jag vill klargöra att Bankpension är endast uppdragstagare för att sköta administrationen av Bankavtalet, eventuella uppgörelse måste du föra med vår uppdragsgivare, SEB.
Raymond Chan
Bankpension Sverige AB

 

Enligt avtalet skulle jag haft rätt till en tjänstepension beräknad på min slutlön 1984. Efter inflationsjustering betalbar till mig i oktober 2001. Jag arbetade i SEB i nästan 15 år.

Jag har erhöll dock ingen pension från SEB före oktober 2011 och därefter  skr 1694 per månad i fem år. I oktober 2016 sänktes pensionen till skr 1008 per månad.

Alla som inte kan arbeta inom samma kollektivavtalsområde i Sverige till uppnådd pensionsålder drabbas på ett liknande sätt.

Delar av
Finansinspektionens författningssamling
Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se
ISSN 1102-7460
 
Föreskrifter
om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna
råd (FFFS 2011:39) om information som gäller försäkring
och tjänstepension;
beslutade den 25 november 2015.
1 kap.
2 §
Föreskrifterna gäller för
3.
pensionsstiftelser som avses i 9 a § första stycket lagen (1967:531) om tryggande
av pensionsutfästelse m.m.,
FFFS 2015:18
fribrev
: tjänstepensionsförsäkring eller privat pensionsförsäkring där de avtalade premiebetalningarna har avbrutits i förtid och där den framtida pensionen baseras på de premier som redan har betalats in,
2. meddelas enligt ett kollektivavtal som har angetts i försäkringsvillkoren och som
har slutits mellan en arbetsgivarorganisation eller en enskild arbetsgivare och en
arbetstagarorganisation,
tjänstepension
: en pension till en arbetstagare eller arbetstagarens efterlevande som
bekostas av arbetsgivaren och grundas på kollektivavtal eller individuella avtal mellan den anställde och arbetsgivaren,

Jag anmälde SEB till Finansinspektionen 2013.

Av tekniska orsaker kan jag inte redovisa bilagorna. Enligt FI har ett brev Dnr 13-9934 och ett 13-10147

Av svaret nedan framgår att Sverige har en finansiell tillsynsmyndighet som inte fungerar.

 

.
Björn Tude, Gernandt & Danielsson, SEBs ombud beställde ytterligare en bekräftelse av Raymond Chans email i ett utlåtande av Artur Chmieleski, KPMG och senare Ernst & Young som i inlaga till Stockholms tingsrätt skrev bland annat:
Enligt Revisonsföretaget KPMG har beräkningsmetoden använts av SEB i sin nuvarande utformning sedan 1976.

De aktuariella parametrarna bestäms av de så kallade försäkringstekniska grunderna som utfärdas av Finansinspektionen i form av föreskrift.

Vid den relevanta tidpunkten baserades föreskriften på 1976 års beräkningsgrunder hos pensionsbolaget SPP(nuvarande Alecta). Jag har tagit del av dåvarande SPP:s beräkningsgrunder i granskningen av pensionsförsäkringen

Raymond Chan skriver: Tjänstepension för bankanställda är ett kollektivt upphandlad avtal och en så kallad förmånsbestämd pensionsplan.

Beräkningsgrunder enligt Finansinspektions författningssamling (FFFS) och är identisk med Alecta (f d SPP) grunder som omfattar ITP plan för 1,5 miljoner försäkringstagare för privat anställda i Sverige.

Eftersom Raymond Chan skriver att BTP pensionen är identisk med ITP planen  inkluderar jag Svenskt Näringslivs beskrivning av hur tjänstepensionen beräknas. Det framgår av nedanstående att Bankpension bryter mot Svenskt Näringslivs beskrivning.  Den här metoden för att beröva f.d. anställda deras pension torde vara den som används av samtliga pensionsadministratörer i Sverige.

Svenskt Näringsliv

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014

Tjänsteman som omfattas av ITP-planen tillgodoräknas pensionsgrundande tjänstetid från månaden efter att tjänstemannen fyllt 28 år. För att få hel pension måste den beräknade tiden fram till pensionsåldern vara minst 360 månader. I annat fall utbetalas pension i proportion till den anställningstid som fullgjorts.

Intjänad pension kan tas ut helt eller delvis tidigast från 55 års ålder. Pension kan betals ut hela livet eller under en kortare period. 

 

 

 

BTPavtalet § 13

Finansiering och försäkring

 Pensionsförmånerna finansieras av bankerna/företagen

I inlaga till Stockholms tingsrätt skrev SEBs ombud Björn Tude, Gernandt & Danielsson att SEBs “head of Compensations & Benefits”,

Alexander Horvath var då styrelseordförande i Bankpension Sverige AB.

Aktbilaga 39 till Stockholms tingsrätt daterad 2012-04-11 skriver SEBs ombud, Björn Tude på sidan 11 2.2.2

Alexander Horvath skall höras till styrkande av att det inte finns anledning att ifrågasätta Bankpensions beräkning av Ljunghammars pensionsförmåner och att Ljunghammar inte har rätt till pension från 61 års ålder.

På Bankpension ABs websajt (www.bankpension.se), finns under rubriken vanliga frågor och svar, bland annat följande text.

Kan jag ta ut mitt fribrev tidigare än från 65 års ålder?

Fribrevet kan för närvarande betalas ut tidigast från 55 års ålder. Kontakta Bankpensions kundtjänst om du vill ha en blankett för förtida uttag

et

§ 8 punkt 4 Tjänsteman som önskar avgå enligt § 8 skall ha varit anställd i banken/företaget i fem år före avgången.

SEB i Tingsrätten referande till § 8 punkt 4:

Ingvar Ljunghammars anställning inom SEB-koncernen upphörde den 12 juli 1984. Han har därefter inte varit anställd hos SEB. Han har inte rätt till pension i förtid. En grundläggande förutsättning enligt 8 § BTP är att man är anställd hos banken, dvs. att man har en tjänst att avgå ifrån. Den anställde måste dessutom ha varit anställd under fem år innan denne avgår från sin tjänst. Ingvar Ljunghammar var dock inte anställd hos SEB när han fyllde 61 år. Hans anställning upphörde 23 år tidigare. En tillämpning av 8 § BTP förutsätter vidare att det finns en lön att beräkna pensionen på. Ingvar Ljunghammar uppbar inte någon lön från SEB när han fyllde 61 år varför det inte finns någon lön att beräkna en eventuell pension på. Den anställde måste slutligen säga upp sin anställning sex månader i förväg, vilket inte heller har gjorts. 8 § BTP är således inte tillämplig.

Tingsrätten i sitt domslut referande till § 8 punkt 4:

Av 8 § BTP framgår att en anställd, med iakttagande av en uppsägningstid om sex månader, äger avgå ur tjänst i sin helhet från och med månaden efter den då 61 års ålder uppnås. En förutsättning för att Ingvar Ljunghammar ska ha rätt att erhålla förtida ålderspension är således att han hade en tjänst hos SEB att avgå ifrån samt att han varit anställd i banken under fem år före avgången.

Ingvar Ljunghammar kan alltså inte under några omständigheter ha varit anställd hos SEB efter 1986. Någon annan grund som kan medföra bifall till käromålet finns inte. Således kan Ingvar Ljunghammar inte vara berättigad till vare sig förtida ålderspension eller förtida kompletteringspension.

Käromålet bör således ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader Vid denna utgång ska Ingvar Ljunghammar ersätta SEB för dess rättegångskostnad. SEB har yrkat ersättning för rättegångskostnad med totalt 515 500 kr, varav 400 000 kr avser ombudsarvode och 115 500 kr avser kostnad för sakkunnigutlåtande upprättat av Artur Chmielewski.

Med beaktande av målets karaktär, omfattning och betydelse för SEB finner tingsrätten att yrkat belopp är skäligt.   

     

Domslut från Arbetsdomstolen.

Arbetsdomstolens domslut följer bankens text, utan att vid något tillfälle ifrågasätta SEBs påståenden. Domstolen motiverar inte heller varför jag inte kan överklaga i sakfrågan om min pension.

De skriver bland annat:Arbetsdomstolen meddelade den 24 oktober 2012 prövningstillstånd såvitt avsåg rättegångskostnaderna. Arbetsdomstolen meddelade inte prövningstillstånd i målet i övrigt.

Ingvar Ljunghammar har förlorat sin talan i tingsrätten om rätt till pension.


Bankpension AB har utfört en helt avvikande beräkning, från den som Raymond Chan utfört, för en annan f.d. SEB anställd. Hur kan det finnas olika sätt att beräkna pensionen?

Jag redovisar inte personens namn. Slutresultatet är likartat. Den här personen arbetade enbart i Sverige.

Från: Erik Holmquist [mailto:erik.holmquist@bankpension.se]
Skickat: den 6 oktober 2010 15:38
Ämne: SV: pension

Du började tjäna in pension hos Bankpension fr.o.m. 28 års ålder, alltså 1974-01. Du tjänade alltså in pension i 11 år. När en ny lön rapporteras in till Bankpension räknas en ny förmån ut som ska betalas ut från 65 års ålder. Om lönen ligger under 7,5 inkomstbasbelopp är t.ex. förmånen 10% av lönen. Denna förmån erhåller man vid 65 års ålder om man kvarstår i tjänst ända fram till pensionsåldern och lön och inkomstbasbelopp är oförändrat.

Du har under de 11 åren haft löner på allt mellan 66450 kr/år och 198647 kr/år. Detta har medfört att livsvarig ålderspension har räknats ut till allt mellan 8222 kr/år och 49096 kr/år och att BTPK har räknats ut till allt mellan 2821 kr/år och 13914 kr/år.
När man avslutar anställningen före pensionsåldern så skapas ett fribrev som är beroende av de olika förmånsvärden som har gällt under anställningstiden och hur länge de har gällt.
Om du hade haft förmånen 8222 kr/år under hela anställningstiden så hade fribrevet av livsvarig ålderspension blivitungefär 11/37*8222 kr/år = 2444 kr/år eftersom du jobbade i 11 av 37år. Om du hade haft förmånen 49096 kr/år under hela anställningstiden så hade fribrevet av livsvarig ålderspension blivit ungefär 11/37*49096 kr/år = 14596 kr/år eftersom du jobbade i 11av 37år.

Eftersom olika förmånsvärden har gällt under din anställningstid så blir det verkliga fribrevet ett värde någonstans mitt emellan de ovan beräknade, nämligen 7874 kr/år. Om du hade haft förmånen 2821 kr/år under hela anställningstiden så hade fribrevet av BTPK blivit ungefär 11/37*2821 kr/år = 838 kr/år eftersom du jobbade i 11av 37 år.
Om du hade haft förmånen 13914 kr/år under helaanställningstiden så hade fribrevet av BTPK blivit ungefär 11/37*13914 kr/år = 4136 kr/år eftersom du jobbade i 11av 37 år.

Eftersom olika förmånsvärden har gällt under din anställningstid så blir det verkliga fribrevet ett värde någonstans mitt emellan de ovan beräknade, nämligen 2821 kr/år.
Fribrevsvärdet 7874 kr/år av livsvarig ålderspension har därefter indexerats årligen så att det nu är 16848 kr/år = 1404 kr/mån. Fribrevsvärdet av BTPK har däremot enligt ö.k. mellan BAO och Finansförbundet inte indexerats. Det är alltså fortfarande 2821 kr/år
= 235 kr/mån om förmånen tas ut livsvarigt. Förmånen i ditt pensionsbesked är omräknad till att tas ut på fem år. Då blir den i stället 750 kr/mån.

Om du nu har en anställning som ger en förmånsbestämd pension så samordnas förmånerna från ditt nuvarande pensionsinstitut med fribreven från Bankpension. Om du hade haft ett större fribrev från Bankpension så hade du alltså fått en lägre pension från ditt nuvarande pensionsinstitut så att den totala förmånen hade blivit densamma. Hoppas du förstår ungefär hur beräkningen är gjord.

Med vänlig hälsning
Erik Holmquist

Min jurist fick svar från SEB under hösten 2010, således gjorde Bankpension en helt avvikande beräkningar beroende på vem som frågade och med avsikt att missleda pensionären. SEB stjäl pensionen! Här finns bevisen.

Nedan redovisar jag hur Ewa Holmberg från SEBs HR avdelning förklarar hur en annan f.d. SEB anställd går miste om sin pension. Jag redovisar inte namnet.

 

Subject: SV: SV: Pensionsavsättningar 1983 – 1990 för 
Date: Tue, 17 Feb 2009 10:18:50 +0100
From: ewa.holmberg@seb.se
To:

Nu har jag kommit fram till följande.

Från 1979 vid 28 års ålder kom du in i BTP-planen, din pension tryggades i SEB pensionsstiftelse fram till 1984 då du påbörjade din utlandstjänstgöring. 1984 låg BTP planen tryggad hos SPP fram till 1991 då du slutade.

Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

15 a § En pensionsstiftelse som avses i 9 a § får åta sig uppdrag att från Sverige trygga utfästelse om pension som skall fullgöras i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (gränsöverskridande verksamhet). Lag (2005:1124)

Du kommer vid fyllda 65 år lyfta ålderspension från SEB pensionsstiftelse med
SEK 310 per månad livsvarigt
SEK 424 per månad i 5 år

Från SPP
SEK 707 per månad livsvarigt
SEK 1.400 per månad i 5 år.

Rapporterade löner till SPP
84 118.973
85 125.353
86 140.000
87 300.000
89 308295

Hälsningar /ewa

Min hustrus pension från SEB Lägg märke till att anställningen varade till 85-02-28. De senare åren tjänstledig. Pensionen beräknad till 83-05-01.

Dessutom är pensionen beräknad till halva lönen för hela tjänstgöringstiden p.g.a. deltidstjänst enligt brev daterat 1981-09-21. Se uppgifter om halvtidstjänst. (nedan till höger) Uppgift om reduceringsprocent, 50%. Denna bortser banken ifrån när man beräknar pensionsmedförande lön reducerad med 50% för hela anställningstiden.

.  Fribrevsuppgift med utskriftsdatum 1985-05=07 visande slutlön också felaktigt till 1983. Pensionen uppgår till SEK 411/månad efter skatt.

Se vidare under punkt: Kompletteringspensionen är det kanske klaraste beviset av hur SEB berövar oss våra pensioner 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *