Kompletteringspensionen

Björn Tude, Gernandt & Danielsson bad Artur Chmieleski nu Ernst & Young (aktbilaga 39  sid 11 2.2.1),  göra en analys av kompletteringspensionen. (aktbil. 45 3.3 sid 1 & 3)

 

 

Detta skedde utan att meddela vare sig min advokat eller mig.

I sin inlaga till tingsrätten den 30 aug. 2011 (aktbil. 16) 2.7 sid 2 skriver Björn Tude:

SEB bestrider att Ljunghmmar har rätt till den så kallade kompletteringspensionen.

 

Vid domstolsförhandlingen har Björn Tude bett Artur Chmieleski Ernst & Young att göra en analys av just denna pension.

Björn Tude, Gernandt & Danielsson sökte och lyckades att vilseleda och missleda domstolen till att fatta ett domslut i strid med lagar och avtal.

 

BTP avtalet § 10 (delar av texten i avtalet)

Kompletteringspension (BTPK) Utöver ålderspension utgår kompletteringspension. Denna grundas på individuella avgifter av storlek, som är beroende av tjänstemannens födelsetid och lön

1. Avgifterna beräknas fortlöpande för den tid tjänstemannen tillgodoräknas pensionsgrundande tjänstetid och utgör följande procent av tjänstemannens pensionsmedförande lön:

Födelseår     avgift i % av pensionsmedförande lön  

1938                            2.1  

1939 och senare      2.0

Affärsbankerna (inkl dotterbolag med eller utan försäkring i SPP): egna koncernlösningar, d v s placering i bankens produkter.

Avgår tjänsteman av andra skäl före 65 års ålder nedsätts kompletteringspensionen till fribrev. Fribrevsbeloppet utbetalas från 65 år på sätt som framgår av första stycket denna punkt.

BTP avtalet § 10.

 

Artur Chmieleski, Ernst & Young,  i sin analys:

I likhet med ålderspensionen gäller SPPs 1976 års försäkringstekniska grunder för beräkning av kompletteringspensionen.                                                                                                                            Enligt Bankpension var storleken på kompletteringspensionen 9860 kr per år innan Fribrevsbeloppet beräknades. Fribrevsbeloppet  beräknades till 2582 kr per år  (aktbil. 45  3.3  sid 3)

Arbetsdomstolen, den högsta juridiska instansen I Sverige, accepterar detta  brott mot avtalet och att  jag skall betala kostnaderna:

Eftersom målet rört invecklade pensionsberäkningar och förhållandevis höga belopp finner Arbetsdomstolen att kostnaden om 115,500 kr för av banken vidtagen sakunninghetsutredning varit skäligen påkallad för att tillvarata SEBs rätt i målet.

 

Björn Tude, Gernandt & Danielsson samt Artur Chmieleski, Ernst & Young skriver detta för att beröva mig och de övriga som mottagit fribrev de pensioner som vi tydligt enligt avtalen är berättigade till.

 

För att illustrera hur SEB och bankens ombud med stöd av Arbetsdomstolen och Stockholms tingsrätt sökt vilseleda de anställda redovisar jag hur bankens pensionsadministratör skrivit nedanstående.

.Du kan finna hela beräkningen under rubriken: SEB och de andra storbankerna eliminerar tjänstepensionen för flertalet av sina pensionärer i strid med kollektivavtalet.

Erik Holmquist, Bankpension AB skrev en avikande beräkning i svar till en tidigare anställd i SEB angående kompletteringspensionen BTBK:

“Eftersom olika förmånsvärden har gällt under din anställningstid så blir det verkliga fribrevet ett värde någonstans mitt emellan de ovan beräknade, nämligen 2821 kr/år.

Fribrevsvärdet av BTBK har däremot enligt ö.k. mellan BAO och Finansförbundet inte indexerats. Det är alltså fortfarande 2821 kr/år.”

Hur kan parterna ha en överenskommelse som är i strid med det överenskommna kollektivavtalet?