Anmälan av SEB till Finansinspektionen & anmälan av Facebook till Justitiekanslern med anledning av brott mot tryckfrihetsförordningen.

Anmälan av SEB till Finansinspektionen

Om du har fått fribrev räknas inte din pension enligt kollektivavtal, lagar eller anställningskontrakt utan av SPP/Alecta  utvecklade beräkningsförutsättningar som har accepterats av Finansinspektionen, rättsväsendet, och tillämpas av Alecta, AMF, KPA banker och försäkringsbolag. domstolar, och revisonsbyråer. Allt enligt Bankpension ABs beräkning av min pension.

Detta strider mot Finansinspektionens FFFS 2011 och 2015

Finansinspektionens författningssamling
Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se
ISSN 1102-7460
 Föreskrifter
om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna
råd (FFFS 2011:39) om information som gäller försäkring
och tjänstepension;
beslutade den 25 november 2015.
 1 kap. 2 §
Föreskrifterna gäller för
3.
pensionsstiftelser som avses i 9 a § första stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
FFFS 2015:18
fribrev
: tjänstepensionsförsäkring eller privat pensionsförsäkring där de avtalade premiebetalningarna har avbrutits i förtid och där den framtida pensionen baseras på de premier som redan har betalats in,
2. meddelas enligt ett kollektivavtal som har angetts i försäkringsvillkoren och som
har slutits mellan en arbetsgivarorganisation eller en enskild arbetsgivare och en arbetstagarorganisation,
tjänstepension
: en pension till en arbetstagare eller arbetstagarens efterlevande som bekostas av arbetsgivaren och grundas på kollektivavtal eller individuella avtal mellan den anställde och arbetsgivaren,
 Vid försök under 2017 till kontakt med Finansinspektionen kan jag inte nå FIs generaldirektör som skrivit ovanstående.

Jag anmälde SEB till Finansinspektionen 2013.

Av tekniska orsaker kan jag inte redovisa bilagorna. Enligt FI har ett brev Dnr 13-9934 och ett 13-10147

 

Av svaret nedan framgår att Sverige har en finansiell tillsynsmyndighet som inte fungerar.

 

 

 

Anmälan av Facebook till Justitiekanslern med anledning av brott mot tryckfrihetsförordningen.

Den 17 mars 2014 sände jag via Facebook ett sammandrag av mitt pensionsproblem till 18 mediaorganisationer i Norden.

Jag skickade dem till varje organisations Facebook sida speciellt konstruerad för att ta emot nyheter från allmänheten. Efter tre timmar stängde Facebook min Facebooksida och eliminerade allt material som kommit in och som jag sänt.

Jag ansåg att detta var ett brott mot tryckfrihetsförordningen och yttrandefriheten. Jag skrev därför en anmälan till Justitiekanslern. Jag redovisar nedan resultatet av den dialog jag haft med JK.

Justitiekanslern
Box 2308,
103 17 Stockholm London den 5 maj 2014

Mitt namn är Ingvar Ljunghammar jag anmäler härmed Facebook för brott mot yttrandefriheten.

Måndagen den 17 mars 2014 kl. 17.45 sände jag bifogade meddelande till TT via Facebook. Jag sände identiska meddelanden till ett antal mediainstitutioner i Norden via den exklusiva kontakt som Facebook etablerat direkt med mig som avsändare och respektive mediaorganisation som mottagare.

Det första till TT och det sista till Sydsvenska Dagbladet cirka 23.30. Alla meddelanden via Facebook utom ett till tidningen Verdens Gang i Norge. VG meddelade mig att de ville ha inkommande meddelanden via email.

Jag sände meddelanden till följande institutioner:TT, Bloomberg News, Ritzaus Bureau, Finska Notisbyrån, Dagens Nyheter, Expressen, Aftonbladet, GP, Sydsvenska Dagbladet, TV4-Nyheterna, Dagens Industri, Affärrsvärlden, Börsen, Hufvudstadsbladet, Verdens Gang, Yle tv news, Dagens PS, Nya Wermlandstidningen och Dagens Näringsliv.

Cirka klockan 23.45 stängde Facebook mitt konto med forklaring att mitt konto inte var genuint och hade använts på ett olämpligt sätt.

Jag hade öppnat mitt Facebook konto en kort tid innan och hade också sänt meddelanden till en journalist på Svenska Dagbladet samt meddelanden till tv programmen: Plus, Kalla fakta samt Uppdrag granskning.

En del av dessa kan ha sänts via email. Facebookkontot stängdes cirka klockan 23.45 den 17 mars 2014.

Facebook raderade samtliga meddelanden sedan de nått mottageren även de som sänts tidigare och de som endast jag kunde läsa. Kontot är sedan dess stängt och oåtkomligt.
Innan den 17 mars hade de endast sänts till släktingar, vänner och personer med liknande problem med pensionen.
Med vänlig hälsning
Ingvar Ljunghammar

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/registrator%40justitiekanslern.se/14604ad02ad46fbf?projector=1

Justitiekanslern
Box 2308
103 17 Stockholm London den 16 Maj 2014

Med anledning av ert svar idag framgick att Justitiekanslern inte tycks ha insett att Facebook erbjuder en emailsservice som jag beskrev i mitt email:

“jag sände identiska meddelanden till ett antal mediainstitutioner i Norden via den exklusiva kontakt som Facebook etablerat direkt med mig som avsändare och respektive mediaorganisation som mottagare.”

De som jag skickade mina “Facebook email” meddelanden till har alla s.k. utgivingsbesked men Facebook eliminerade deras möjlighet att ta emot eller kunna ta del meddelandet vid ett senare tillfälle. Det var min avsikt att detta meddelande skulle bli publicerat.

Det var inte min hemsida som användes utan den emailservice som Facebook erbjuder och som Facebook stängde for mottagarna. Facebooks emailservice är inte säker.

Jag hävdar att detta bryter mot tryckfrihetsförordningen och jag hoppas att Justitiekanslern är villig att undersöka detta.

Jag bifogar dessutom ett avsändingsbesked som jag sände den 17 mars till Verdens gang via email och emails till TT och Bloomberg den 19 mars, eftersom deras Facebooksmeddelanden eliminerats.

Med vänlig hälsning

Ingvar Ljunghammar

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/registrator%40justitiekanslern.se/1464d418bacc2a2f?projector=1

Justitiekanslern

Box 2308

103 17 Stockholm London den 2 juni 2014

Med anledning av ert email den 30 maj 2014 noterar jag att Justitiekanslern uppenbarligen bryter mot paragraf 1 och 2 i Tryckfrihetsförordningen

1 § Delar av paragrafen

Det skall ock stå envar fritt att, i alla de fall då ej annat är i denna förordning föreskrivet, meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst för offentliggörande i tryckt skrift till författare eller annan som är att anse som upphovsman till framställning i skriften, till skriftens utgivare eller, om för skriften finnes särskild redaktion, till denna eller till företag för yrkesmässig förmedling av nyheter eller andra meddelanden till periodiska skrifter.
 Vidare skall envar äga rätt att, om ej annat följer av denna förordning, anskaffa uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst för att offentliggöra dem i tryckt skrift eller för att lämna meddelande som avses i föregående stycke. Lag (1976:955).

2 § Någon tryckningen föregående granskning av skrift eller något förbud mot tryckning därav må ej förekomma.
 Ej heller vare tillåtet för myndighet eller annat allmänt organ att på grund av skrifts innehåll, genom åtgärd som icke äger stöd i denna förordning, hindra tryckning eller utgivning av skriften eller dess spridning bland allmänheten.

Det är uppenbart att det svenska rättssystemet inte längre fungerar. När JK kan bryta mot grundlagen är det inte underligt att andra domstolar och myndigheter bryter mot lagen om medbestämmande i arbetslivet, gällande kollektivavtal samt finansiell kontroll av banker och försäkringsbolag.

Jag kräver därför att JK utan ytterligare fördröjning söker etablera varför Facebook, och eventuellt på vems uppdrag, stoppade de meddelanden jag sände direkt till 18 nordiska mediaorganisationer.

Det kan inte ha någon betydelse att Facebook har en hemsida. Jag använde inte hemsidan. Jag hade skrivit meddelandet för att sändas som email men upptäckte att det var snabbare att sända dem till mediaorganisationens Facebooksida som är konstruerad för att ta mot meddelanden.

Med vånlig hålsning

 

Jag har inte mottagit svar på mitt senaste email daterat 2014-06-02

++++++

Kommunikation med VG 17.3.2114

Facebook <notification+kr4y4emk5m4r@facebookmail.com>

3/17/14
to Ingvar
VG
VG 6:16pm Mar 17

Takk for tips!

Tips til VG sendes best til 2200 (både sms og bilder) eller e-post til 2200@vg.no. Da kommer det i VGs tipsdatabase som journalistene bruker.

I 2012 betalte VG ut 480 000 kroner i tips til våre lesere. Se under “hva gjorde dere” i vårt redaksjonelle regnskap for 2012: http://www.facebook.com/l/KAQGmGqT-AQFkNCL0hOPCp87ehFKGSm01JhXk4AqTjbqPIQ/www.vg.no/spesial/2013/regnskap/

VGs redaksjonelle regnskap 2012

www.vg.no
VGs blikk på hva vi – og dere – har gjort i VG i 2012
Conversation History
Ingvar Ljunghammar
Ingvar Ljunghammar 4:51pm Mar 17

Se hur SEB stal våra pensioner

Mitt namn är Ingvar Ljunghammar. Jag har under lång tid sökt att få ut den pension som jag är berättigad till.
SEB och övriga svenska storbanker eliminerar medvetet många anställdas pensioner. Försäkringsbolaget SPP har beräknat pensionerna enligt en formel som också bankerna använt sedan 1976. Denna metod är mot alla gällande och tidigare gällande avtal . Den är också I strid med svensk lag:

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Kollektivavtal
23 § Med kollektivavtal avses skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Avtal anses skriftligt även när dess innehåll har upptagits i justerat protokoll eller när förslag till avtal och godkännande därav har upptagits i skilda skrifter.

27 § Arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal kan ej med giltig verkan träffa överenskommelse som strider mot avtalet

Skadestånd och andra påföljder
54 § Arbetsgivare, arbetstagare och organisation som bryter mot denna lag eller mot kollektivavtal skall ersätta uppkommen skada, om ej annat följer av vad nedan sägs.

Hela arbetsmarknaden använder trots lagstiftning och avtal liknande metoder för att reducera pensionerna för flertalet svenska pensionärer.
De personer som slutar sin anställning hos en arbetsgivare i Sverige och inte kan återvända till anställning inom samma avtalsområde innan uppnådd pensionsålder förlorar I stort hela pensionen

I bankernas kollektivavtal BTP står följande (se Bankpension.se Pensionsavtal 2002-2013 mellan BAO och Finansförbundet)

§ 4. Pensionsgrundande tjänstetid Hel ålderspension och familjepension utges om tjänstemannen fram t o m månaden innan 65 års ålder eller överenskommen lägre pensionsålder uppnås, kan beräknas få en pensionsgrundande tjänstetid av minst 360 månader.
Om den beräknade tjänstetiden understiger 360 månader minskas ålderspensionen samt familjepension med 1/360 för varje felande månad.

I SEB:s årsredovisning 2012 skriver banken
Pensionsförpliktelsen ovan är beräknad enligt tryggandelagens grunder. Förpliktelsen täcks helt av tillgångarna i stiftelserna och redovisas inte i balansräkningen. Koncernen har etablerat pensionsplaner i de länder de verkar. Bland pensionsplanerna finns både förmånsbestämda och avgiftsbestämda planer De förmånsbestämda planerna ger en viss del av slutlig lön till den anställde i samband med pensionering och är till största delen finansierade via pensionsstiftelser.

Raymond Chan, Då verkställande direktör och aktuarie vid Bankpension AB fick i uppdrag av SEB, att förklara för mig hur min pension var beräknad.
Jag redovisar den här.

Wednesday, 14 November, 2007 16:40 From: “Raymond Chan” <raymond.chan@bankpension.se> To: “ingvar_m2m@yahoo.co.uk” <ingvar_m2m@yahoo.co.uk> Cc: ewa.holmberg@seb.se” <ewa.holmberg@seb.se>, “Lisbeth Nåmark” <lisbeth.namark@bankpension.se>, “Mariana Hagman” <mariana.hagman@bankpension.se>

Hej Ingvar,
På uppdrag av Ewa Holmberg återkommer jag med ett försök till förklaring beträffande beräkningen av den livsvariga ålderspension för att klargöra hur hanteringen har gått till.
Bakgrund
Tjänstepension för bankanställda är ett kollektivt upphandlad avtal och en så kallad förmånsbestämd pensionsplan. Den livsvariga ålderspensionsförmånen är baserad på slutlönen vid pensionsålder (65 år) och enligt avtalet börjar pensionsintjäningen vid 28 årsålder och förmånen är 15% av årslönen (löner delar upptill 7,5 basbelopp).

Beräkningsförutsättning Ändringsdatum: 1984-08-01 Ålder för den försäkrade vid ändringsdatum: 37 år och 9 månader Pensionsmedföljandelön: 124.547 kr/år Pensionsålder: 65 år

Beräkningsgrunder enligt Finansinspektions författningssamling (FFFS) och är identisk med Alecta (f d SPP) grunder som omfattar ITP plan för 1,5 miljoner försäkringstagare för privat anställda i Sverige.

Beräkningar
Förmånsbelopp för ålderspension = 15% x 124.547 kr/år = 18.682 kr/år. Beloppet (som är livsvarig) får du vid 65 år och förutsätter en oförändrad lön fram till pension. Då du avslutar din anställning hos SEB augusti 1984, erhåller du ett så kallad fribrevsbelopp som är ungefär lika med inbetalda tekniska avgifter (eller premier) plus beräkningsränta, d v s
Fribrevsbelopp (kr/år) = Förmånsbelopp (kr/år) – Nuvärdet av framtida tekniska avgifter (kr/år)

Eftersom premiebetalningen upphördes augusti 1984 (påbörjades vid 28 år och avslutades vid 37 år och 9 månader) som skulle ha löpt fram till 65 år, m a o fribrevsbeloppet är baserad på 117 av 443 möjliga tekniska månadsavgifter.
Således får vi Fribrevsbeloppet (kr/år) = 18.682 – 13.400 = 5.282 kr/år

Kommentar: framtida lönehöjningar genererar högre förmånsbelopp och därmed högre avsättningar för den tekniska avgiften, men fribrevsbeloppet består av de historiska värden (som i sin tur är inflationsskyddad

Verifikation Undertecknad är den ansvariga aktuarien för Bankpension och en manuell kontrollräkning enligt ovanstående beräkningsförutsättning har utfört. Vi finner fribrevsbeloppet är korrekt beräknad och i enlighet med våra anvisningar.

Du är välkommen att kontakta mig om något är oklart men jag vill klargöra att Bankpension är endast uppdragstagare för att sköta administrationen av Bankavtalet, eventuella uppgörelse måste du föra med vår uppdragsgivare, SEB.
Hälsningar Raymond Chan Actuary Bankpension Sverige AB

Som framgår, ingen inflationsuppräkning. SPP:s metod låser din slutlön till 10 eller 15 % av lönen när du slutade din anställning. I mitt fall 1984. Basbelopp används för att kunna göra riktiga uppjusteringar för inflationen. Basbeloppen fastställs av Sveriges regering.

SEB har berövat sina f.d. anställda denna fundamentala rättighet genom att tillämpa SPP:s olagliga beräkningar. Hur kan denna avtalade förmånsbestämda pension sakna uppräkning för inflation samt värdesäkring? Värdesäkring finns dessutom I BTP avtalet § 14.

Man har enligt Bankpension som administrerar pensionen för Danske Bank, Nordea och SEB lyckats byta avtal från bankernas BTP avtal till ITP avtalet. Pensionen är inte längre finansierad via stiftelser enligt årsredovisningen utan upphandlad.

Den anställde betalar plötsligt premier till en pensionsförsäkring.
Man drar av från din pension för den tid du inte arbetade i banken. Väldigt få torde ha arbetat 37 år när man egentligen enligt avtalet endast behöver ha arbetat i 30 år för full pension. Eftersom pensionen är fonderad reducerar man den från redan fonderade medel.

Nuvärdet av framtida tekniska avgifter!
Detta är ytterligare ett steg mot nollpunkten som utvecklats av SPP och som används för att slutligt reducera pensionen för de som slutat sin anställning innan uppnådd pensionsålder och mottagit fribrev.

Denna beräkningsmetod bevisar hur SPP utformat ett system som konfiskerar pensionen för de som inte kan vara kvar inom samma avtalsområde till uppnådd pensionsålder.

Bankerna behåller sina f.d. anställdas pensioner. SPP behåller de medel som betalas in av företagen och som SPP/Alecta mottagit och skall förvalta för att vid uppnådd pensionsålder betala ut till den pensionär som genom sin anställning haft en avtalad förmånsbestämd pension.

Vad som istället sker om anställningen upphör är att SPP/Alecta stjäl de inbetalade medlen.

Banken gjorde avsättningar får den tid du arbetade. När du slutade räknade man fram det lilla belopp som återstod. Det fanns i mitt fall redan framräknat i januari 1985. (5282.00 kr/år) Resten behöll banken.

I en inlaga (aktbilaga 30, 32 & 33) till tingsrätten gav Björn Tude, SEB:s ombud, Artur Chmieleski, KPMG i uppdrag att bekräfta de beräkningar som Raymond Chan utfört.

Han skrev bland annat:
De aktuariella parametrarna bestäms av de så kallade försäkringstekniska grunderna som utfärdas av Finansinspektionen i form av föreskrift. Vid den relevanta tidpunkten baserades föreskriften på 1976 års beräkningsgrunder hos pensionsbolaget SPP(nuvarande Alecta). Jag har tagit del av dåvarande SPP:s beräkningsgrunder i granskningen av pensionsförsäkringen

BTP- avtalet, § 17 övriga bestämmelser
Utöver bestämmelserna i detta avtal gäller i tillämpliga delar stadgarna för respektive pensionskassa.

Vid försäkring i SPP gäller bestämmelserna i detta avtal, dock äger SPP efter anmälan till parterna av administrativa skäl göra erforderliga avvikelser.

Så här långt har nära 60 % av SEB:s anställda avgått innan pensionsåldern. (Källa: Bankpensions webbsida, se under årsredovisning 2011.)

Dessa medel har utvecklats med inflation, marknadsutveckling etc. SEB har kunnat investera dem och kunnat använda dem som andra fonder för företagsförvärv och andra investeringsprojekt. Allt skattefritt och oredovisat.

BTP avtalet § 13
Finansiering och försäkring. Pensionsförmånerna finansieras av bankerna/företagen

Jag anmälde SEB till Finansinspektionen som nonchalerade min anmälan.

Efter att i flera år försökt nå en utomrättslig lösning med SEB tvingades jag driva ett pilotfall i Stockholms tingsrätt, (T5229-11) jag hade stöd av ett antal f.d. anställda i svenska banker.

Bankpension gjorde dessutom en helt avvikande analys, från den som redovisats ovan. för en annan f.d. anställd I SEB.

I media har jag hittat två avvikande förklaringar.

Först från programmet Plånboken. Sveriges radio:2011-06-29. Avsnittet handlar om en person med namnet Lennart.
http://www.facebook.com/l/cAQGKZMJSAQHh8foVeL1clOVUQHIIIUTwSw4OKrCXzu254w/sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=2778&grupp=14373

Expressen skrev i artikel om våra uteblivna pensioner. Ta del av vad PTK:s ekonom framför I den senare delen av artikeln. http://www.facebook.com/l/KAQGmGqT-AQER3t-iNSb2_WFGaXwXZQD2NvE3MimWF9EQbg/www.expressen.se/ekonomi/1.1549290/utlandsjobbet-kan-kosta-din-pension

Björn Tude bad Artur Chmieleski,(aktbilaga 45) nu Ernst & Young göra en analys av kompletteringspensionen. utan att meddela vare sig min advokat eller mig.

Arbetsdomstolen(Mål.Nr B89-12) har dock fastställt att jag skall betala SEK 115000 till Artur Chmieleski. Jag hade givit min jurist i uppdrag att ifrågasätta bankens beräkning av kompletteringspensionen eftersom den står i strid med paragraf 10 i kollektivavtalet. Tyvärr underlät min jurist detta.

§ 10. Kompletteringspension (BTPK) (delar av paragrafen.)
Följande villkor gäller för kompletteringspensionen:
1. Avgifterna beräknas fortlöpande för den tid tjänstemannen tillgodoräknas pensionsgrundande tjänstetid och utgör följande procent av tjänstemannens pensionsmedförande lön.

Avgår tjänsteman av andra skäl före 65 års ålder nedsätts kompletteringspensionen till fribrev. Fribrevsbeloppet utbetalas från 65 år på sätt som framgår av första stycket denna punkt

Affärsbankerna (inkl dotterbolag med eller utan försäkring i SPP): egna koncernlösningar, d v s placering i bankens produkter.

Artur Chmielewski, Ernst & Young skriver
I likhet med ålderspensionen gäller SPP:s 1976 års försäkringstekniska grunder for beräkning av kompletteringspensionen.

SEB inlaga till tingsrätten: ( aktbilaga 39 sid 11)
Vittnesförhör med Alexander Horvath, SEB, 106 40 Stockholm samt ordförande I Bankpension AB.

Alexander Horvath skall höras om sin erfarenhet av pensionsberäkningar och pensionsvillkoren för bankanställda.
Alexander Horvath skall höras till styrkande av att det inte finns anledning att ifrågasätta Bankpensions beräkning av Ljunghammars pensionsförmåner och att Ljunghammar inte har rätt till pension från 61 års ålder.

På Bankpensions webbsida http://www.facebook.com/l/KAQGmGqT-AQH6E_hhb_7GkdIDzDWPcRErLQicDOD-LhDk-Q/www.bankpension.se finns under rubriken Vanliga frågor och svar

Kan jag ta ut mitt fribrev tidigare än från 65 års ålder?
Fribrevet kan betalas ut tidigast från 55 års ålder.

Kontakta Bankpensions kundtjänst om du vill ha en ansökningsblankett om förtida uttag.

§ 8 BTP kollektivavtalet Ålderspension vid förtida avgång mellan 61 och 65 år § 8 .4 Tjänsteman som önskar avgå enligt § 8 skall ha varit anställd i banken/företaget i fem år före avgången

SEB hade I inlaga till Tingsrätten förvanskat § 8 punkt 4 och skrivit följande:

Ingvar Ljunghammars anställning inom SEB-koncernen upphörde den 12 juli 1984. Han har därefter inte varit anställd hos SEB. Han har inte rätt till pension i förtid. En grundläggande förutsättning enligt 8 § BTP är att man är anställd hos banken, dvs. att man har en tjänst att avgå ifrån. Den anställde måste dessutom ha varit anställd under fem år innan denne avgår från sin tjänst. Ingvar Ljunghammar var dock inte anställd hos SEB när han fyllde 61 år. Hans anställning upphörde 23 år tidigare. En tillämpning av 8 § BTP förutsätter vidare att det finns en lön att beräkna pensionen på. Ingvar Ljunghammar uppbar inte någon lön från SEB när han fyllde 61 år varför det inte finns någon lön att beräkna en eventuell pension på. Den anställde måste slutligen säga upp sin anställning sex månader i förväg, vilket inte heller har gjorts.
8 § BTP är således inte tillämplig.

Detta är min redogörelse av vad som hänt med min pension från Skandinaviska Enskilda Banken.

Jag arbetade i banken i nästan 15 år. Min pension uppgår till 1186 kr/månad efter skatt.

Jag skall betala rättegångskostnader 320 000 kr samt 115 000 i expertutlåtande. Arbetsdomstolen (Mål.Nr B89-12)

Min hustru arbetade i SEB under 10 år Den pension hon är berättigad till är ett par hundralappar per månad.
Hur stor del av din pension har din arbetsgivare behållit?

++++++++

Försäkringar på arbetsmarknaden
enligt lag och kollektivavtal 2013

Ur Svenskt näringsliv

http://www.facebook.com/l/CAQEhaF3IAQF3myu6Gvgo9O49UsznxzyfXJPThMPP9PoP4A/www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00035/F_rs_kringar_p__arbe_35700a.pdf

pensionsgrundande tjänstetid sida 44

Tjänsteman som omfattas av ITP-planen tillgodoräknas pensionsgrundande tjänstetid från månaden efter att tjänstemannen fyllt 28 år. För att få hel pension måste den beräknade tiden fram till pensionsåldern vara minst 360 månader. I annat fall utbetalas pension i proportion till den anställningstid som fullgjorts.

uttag av pension sida 45
Intjänad pension kan tas ut helt eller delvis tidigast från 55 års ålder. Tjänstemannen bestämmer utbetalningstid, som kortast 5 år och som längst livsvarig.

View Conversation on Facebook · Reply to this email to message VG.
This message was sent to ingvar_m2m@yahoo.co.uk. If you don’t want to receive these emails from Facebook in the future, please unsubscribe.
Facebook, Inc., Attention: Department 415, PO Box 10005, Palo Alto, CA 94303