SEB och de andra storbankerna eliminerar tjänstepensionen för flertalet av sina pensionärer i strid med kollektivavtalet.

SEB och övriga svenska storbanker eliminerar medvetet många anställdas pensioner. Försäkringsbolaget SPP (nu Alecta) har beräknat pensionerna enligt nuvarande formel som också bankerna använt sedan 1976. Denna metod är mot alla gällande och tidigare gällande avtal. Den är också I strid med svensk lag. Jag redovisar formeln och hur den försvaras av SEB och det övriga etablissemanget.

Tjänstepensionen för anställda i de stora svenska bankerna som är medlemmar i BAO bestäms i överenskommelse med Finansförbundet i kollektivavtal. De flesta anställda skall omfattas av BTP2 avtalet som är en förmånsbestämd pensionsplan. Pensionen skall vara beräknad på en slutlig lön vid avgångstillfället och vara reglerad i kollektivavtalet.

Inför SEBs Londonetablering 1982 skrev min chef i Stockholm, Edgar Lindholm nedanstående memorandum till Jacob Palmstierna, verkställande direktör i SEB International.

Åke Rydberg fann ej någon annan position i banken utan blev tvungen att sluta i SEB 1983. Han erbjöds en position hos Deutsche Bank efter att ha lämnat SEB och arbetade i många år hos Deutsche Bank i Dublin.

På grund av att SEB vägrade att betala huvuddelen av den tjänstepension som han haft rätt till sedan 1993 undergrävdes Åkes ekonomi. Den lilla återstoden av SEBpensionen betalades in till ett konto i Stockholm vilket Åke saknade tillgång till.

Åke blev sjuk på hösten 2014. De ekonomiska problemen gjorde att han blev fast på sjukhus och sjukhem på Irland ända till dess Åkes döttrar lyckades lösa de finansiella problemen och få hem honom till Stockholm under vintern 2017

Åke är med i vår grupp eftersom han inte får en skälig pension efter nära tjugo är i SEB.

Anders Almquist valde att stanna i SEB i Stockholm och torde nu få ut den avtalade pensionen.

SEB gav mig den chans som Edgar Lindholm efterfrågade i sitt memo. Banken garanterade min anställning och framtida pension enligt kollektivavtalet.

SEB och Enskilda Securities beskrev anställningsvillkoren i brev till mig:

Morgan Grenfell, Guernsey utfärdade ett anställningsbrev till mig daterat den 26 januari 1983, (se nedan)

 

Ur Arbetsdomstolens domslut 2013-10-03:

Ingvar Ljunghammar har förlorat sin talan i tingsrätten om rätt till pension.

I inlaga till Stockholms Tingsrätt, den 30 augusti 2011, bekräftar SEBs ombud Björn Tude, Gernandt & Danielsson min rätt till pension i enlighet med SEBs brev ovan. (punkt 2.1 & 2.2)
 
Vid det förberedande mötet i november 2011 presenterade min jurist beräkningen från Bankpension vilket ledde till ett svar från Björn Tude där han motsäger sig själv i en helt avvikande inlaga skriven i december 2011.
 .
Hur kan Björn Tude, Gernandt & Danielsson genomföra en rättslig process som står i strid med SEBs årsredovisningar, de bankanställdas kollektivavtal, Tryggandelagen SEBs ansökan till Regeringsrätten etc.
Björn Tude vilseledde medvetet sin uppdragsgivare.
 .

Bankpensions beräkning av min pension:

Wednesday, 14 November, 2007 16:40
From: “Raymond Chan” <raymond.chan@bankpension.se>
To: “ingvar_m2m@yahoo.co.uk” <ingvar_m2m@yahoo.co.uk>
Cc: “ewa.holmberg@seb.se” <ewa.holmberg@seb.se>, “Lisbeth Nåmark” <lisbeth.namark@bankpension.se>, “Mariana Hagman” <mariana.hagman@bankpension.se>

Hej Ingvar,
På uppdrag av Ewa Holmberg återkommer jag med ett försök till förklaring beträffande beräkningen av den livsvariga ålderspension för att klargöra hur hanteringen har gått till.

Bakgrund
Tjänstepension för bankanställda är ett kollektivt upphandlad avtal och en så kallad förmånsbestämd pensionsplan. Den livsvariga ålderspensionsförmånen är baserad på slutlönen vid pensionsålder (65 år) och enligt avtalet börjar pensionsintjäningen vid 28 årsålder och förmånen är 15% av årslönen (löner delar upptill 7,5 basbelopp).
Beräkningsförutsättning
Ändringsdatum: 1984-08-01
Ålder för den försäkrade vid ändringsdatum: 37 år och 9 månader
Pensionsmedföljandelön: 124.547 kr/år
Pensionsålder: 65 år
Beräkningsgrunder enligt Finansinspektions författningssamling (FFFS) och är identisk med Alecta (f d SPP) grunder som omfattar ITP plan för 1,5 miljoner försäkringstagare för privat anställda i Sverige.
Beräkningar
Förmånsbelopp för ålderspension = 15% x 124.547 kr/år = 18.682 kr/år.
Beloppet (som är livsvarig) får du vid 65 år och förutsätter en oförändrad lön fram till pension.
Då du avslutar din anställning hos SEB augusti 1984, erhåller du ett så kallad fribrevsbelopp som är ungefär lika med inbetalda tekniska avgifter (eller premier) plus beräkningsränta, d v s

Fribrevsbelopp (kr/år) = Förmånsbelopp (kr/år) minus Nuvärdet av framtida tekniska avgifter (kr/år)

Eftersom premiebetalningen upphördes augusti 1984 (påbörjades vid 28 år och avslutades vid 37 år och 9 månader) som skulle ha löpt fram till 65 år, m a o fribrevsbeloppet är baserad på 117 av 443 möjliga tekniska månadsavgifter.

Således får vi Fribrevsbeloppet (kr/år) = 18.682 – 13.400 = 5.282 kr/år

 framtida lönehöjningar genererar högre förmånsbelopp och därmed högre avsättningar för den tekniska avgiften, men fribrevsbeloppet består av de historiska värden (som i sin tur är inflationsskyddad)
Verifikation
Undertecknad är den ansvariga aktuarien för Bankpension och en manuell kontrollräkning enligt ovanstående beräkningsförutsättning har utfört. Vi finner fribrevsbeloppet är korrekt beräknad och i enlighet med våra anvisningar.
Du är välkommen att kontakta mig om något är oklart men jag vill klargöra att Bankpension är endast uppdragstagare för att sköta administrationen av Bankavtalet, eventuella uppgörelse måste du föra med vår uppdragsgivare, SEB.
Raymond Chan
Bankpension Sverige AB

.

 

 
.

 SEB hade tydligen inte vetskap om att jag hade beräkningen som bevisar hur banken behåller mer än 95% av tjänstepensionen, all värdestegring p.g.a. inflation samt huvuddelen av kompletteringspensionen. Detta trots att Ewa Holmberg mottog email från Raymond Chan den 14 nov. 2007

Det var uppenbarligen inte meningen att någon utanförstående skulle ha tillgång till och kunna utföra en beräkning i enlighet med den som Bankpension AB sände mig i november 2007.

SEB svarade i juli 2008 på mitt brev till bankens styrelseordförande:

SPP/Alecta har utvecklat dessa beräkningsförutsättningar som har accepterats av etablissemanget, Finansinspektionen, rättsväsendet, bankerna och tydligen också av arbetsmarknadens parter trots att denna beräkningsformel bryter mot de avtal som de slutit. KPMG, EY och PWC gav vittnesmål och/eller skrev inlagor till Stockholms tingsrätt. Dessa stod i strid med lagar och avtal.

Björn Tude, Gernandt & Danielsson genomförde rättsprocessen trots att han måste veta att den stod i strid med lagar och avtal.

En av de tidigare anställda som undrade varför den pension som SEB skulle betala var så låg erhöll en helt avvikande beräkning från Bankpension AB till den som jag mottog. Båda redovisas nedan.

Expressen skrev två artiklar om våra pensionsproblem på våren 2009. Tyvärr lyckades vi inte nå ut till en vidare krets men artiklarna finns fortfarande tillgängliga. Du kan läsa bankens svar att de är i det närmaste oemotsagda av SEB. Banken har dock gjort det svårare för oss att få ut vårt budskap.

Artikel 1:

Pensionärer: SEB lurar oss | Dina pengar | Expressen

https://www.expressen.se/dinapengar/pensionarer-SEB-lurar-oss/

FArtikel 2:

https//www.expressen.se/dinapengar/utlandsjobbet-kan-kosta-din-pension/

Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Utfärdad: 1967-06-09
Ändrad: t.o.m. SFS 2015:708

1 § Arbetsgivares utfästelse om pension till arbetstagare eller
arbetstagares efterlevande kan tryggas enligt denna lag genom särskild
redovisning av pensionsskuld eller avsättning av medel till
pensionsstiftelse.

7 § Posten avsatt till pensioner får icke minskas under arbetsgivarens pensionsreserv i vidare mån än denna har täckning i pensionsstiftelses förmögenhet.

8 § Arbetsgivare, som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet minskar
posten Avsatt till pensioner i strid med 7 §, dömes till böter.

9 § Med pensionsstiftelse avses en av arbetsgivare grundad stiftelse
vars uteslutande ändamål är att trygga utfästelse om pension till
arbetstagare eller arbetstagares efterlevande.

Ur 9 a §:  gäller för en pensionsstiftelse som tryggar utfästelse om pension till minst 100 sådana personer som avses i 9 § första stycket, och för vilka avsättningar har gjorts till stiftelsen.

15 a § En pensionsstiftelse som avses i 9 a §får åta sig uppdrag att från Sverige trygga utfästelse om pension som skall fullgöras i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (gränsöverskridande verksamhet). Lag (2005:1124)

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet Kollektivavtal

27 § Arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal kan ej med giltig verkan träffa överenskommelse som strider mot avtalet

Skadestånd och andra påföljder

54 § Arbetsgivare, arbetstagare och organisation som bryter mot denna lag eller mot kollektivavtal skall ersätta uppkommen skada, om ej annat följer av vad nedan sägs.

Finansinspektionens författningssamling

Ur  FFFS 2015:18
Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460
Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:39) om information som gäller försäkring och tjänstepension
beslutade den 25 november 2015.1 kap.
3. pensionsstiftelser som avses i 9 a § första stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., (se ovan)
fribrev: tjänstepensionsförsäkring eller privat pensionsförsäkring där de avtalade premiebetalningarna har avbrutits i förtid och där den framtida pensionen baseras på de premier som redan har betalats in,
tjänstepension: en pension till en arbetstagare eller arbetstagarens efterlevande som bekostas av arbetsgivaren och grundas på kollektivavtal eller individuella avtal mellan den anställde och arbetsgivare.
 
.

Hela arbetsmarknaden använder trots lagstiftning och avtal liknande metoder för att reducera pensionerna för flertalet svenska pensionärer. De personer som slutar sin anställning hos en arbetsgivare i Sverige och inte kan återvända till anställning inom samma avtalsområde innan uppnådd pensionsålder förlorar I stort hela pensionen.

Om du slutar hos SEB och startar nytt arbete hos Skandia erhåller du ett fribrev från banken men eftersom Skandia inte är medlem i BAO fryses din pension vid den nivå den var vid avgångstillfället.  Beräkningen av din bankpension enligt den formula som jag redovisat ovan. (Bankpension/Raymond Chan)

SEB och Bankpension använde vid Bankpensions beräkning en lön som  redovisades som min slutlön (pensionsmedförande lön) den 1 augusti 1984. (SEK 124547).

Trots att den finns redovisad i BTPs beräkning av min pension per den 1 juli 1983 (se nedan).

Detta innebar att beräkningsunderlaget för min penison reducerades med cirka 70% av min avgångslön 1984. Se självdeklaration 1984/85 nedan.

 

SEB fortsatte med metoden anfall är bästa försvar och lyckades med hjälp av domstolar och andra myndigheter lägga på det så kallade locket.
Dock finns allt tillgängligt här på min websida och i brev och domstolsprotokoll.
 Här finns bevisningen på hur SEB och de andra bankerna stulit våra pensioner.

Först ytterligare bevis visande mina anställningsförhållanden hos SEBs nya verksamhet i London 1983.

Skattebesked utfärdat av den brittiska skattemyndigheten avseende skatteåret 1982-1983. Beskedet bekräftar lönevillkoren i anställningsbrevet ovan och visar lön i London i februari och mars 1983.
 

Detta officiella Skattebesked  ifrågasattes av Björn Tude, Gernandt &Danielsson i inlaga till tingsrätten och också under domstolsförhandlingen.

 

Morgan Grenfell utfärdade i enlighet med brevet nedan därefter ett anställningskontrakt som beskrev den formella anställningen hos Morgan Grenfell, Guernsey. Jag redovisar delar av kontraktet nedan.

 

Jag sade upp min anställning och lämnade Enskilda Securities och därmed SEB den 1 augusti 1984. Jag inkluderar brev från Enskilda Securities angående min uppsägning och fortsatta arbetstillstånd.

 
Självdeklarationen utförd av min revisor för skatteåret 1984-85
Den visar tre månaders lön plus förmåner under skatteåret från Morgan Grenfell, Guernsey, som var  min formelle arbetsgivare. Självdeklarationen visar också min inkomst från Chemical Bank under skatteåret.

Se Björn Tude, Gernandt & Danielsson inlaga 30 Aug. 2011 (ovan) ref. till min anställning hos Chemical Bank. (punkt 2.1 & 2.2)

 
                       

I SEB:s årsredovisning 2013 (under 9B pensioner sid. 93)

Koncernen har etablerat pensionsplaner i de länder den verkar. Bland pensionsplanerna finns både förmånsbestämda och avgiftsbestämda planer. De förmånsbestämda planerna ger en viss del av slutlig lön till den anställde i samband med pensionering och är till största delen finansierade via pensionsstiftelser.

Förmånsbestämda planer täcker i stort sett alla medarbetare.

Förpliktelsen täcks helt av tillgångarna i stiftelserna och redovisas inte i balansräkningen.

Efter att jag slutat i SEB informerades jag om att det endast var min lön i Sverge som användes vid beräkningen av min pension  trots förpliktelserna ovan.

SEB sände mig brev och fribrevsberäkning i januari 1985
 
Ewa Holmberg skrev i ett mail till en av mina f.d.  kollegor:
Date: Thu, 26 Mar 2009 11:34:12 +0100
Det skulle vara mycket trevligt att ses, men jag vill klargöra några punkter.Det är endast lön i Sverige som är pensionsgrundande. Vi har en policy för utsänd personal och den har vi har följt. Om inte, måste det finnas en skriftligt avtal om eventuell avvikelse.
Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

15 a § En pensionsstiftelse som avses i 9 a § får åta sig uppdrag att från Sverige trygga utfästelse om pension som skall fullgöras i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (gränsöverskridande verksamhet). Lag (2005:1124)

Björn Tude, Germandt & Danielsson, SEBs juridiska ombud skrev i sin inlaga till Stockholms tingsrätt:
 .
I detta sammanhang skall framhållas att utgångspunkten är att den som  flyttar utomlands för att arbeta inte längre har rätt till svenska pensionsförmåner överhuvudtaget. Ett svenskt kollektivavtal anses i princip inte tillämpligt på arbete som utförs utomlands. :
(Aktbil. 39  2012-04-11 1.9 sid 3)
 .
Ur aktbil. 39 Sid 11 2.2.3 Vittnesförhör med Kristian Gustavsson, PwC.
 .
Kristian Gustavsson ska höras till styrkande av att såvitt han känner till inga svenska företag lägger den utländska lönen till grund för beräkning av den svenska pensionen.
.

Det är inte heller kollektivavtalet som tillämpas om du inte kvarstår i tjänst i Sverige i någon av de banker som är nedlemmar i BAO. Om så  är fallet tillämpas en beräkningsmetod som utarbetats av SPP (nuvarande Alecta). Denna metod står i uttrycklig strid med BTP avtalet.

 

Beräkningsmetoden strider också mot bankernas årsredovisningar samt texten i en av Svenskt Näringsliv publicerad tidskrift, det är av betydelse eftersom beräkningsgrunden enligt de av SEB beordrade eller beställda email och inlagor bevisar att de används vid liknande beräkningar enligt ITPplanen. Svenskt Näringslivs text:

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014

Tjänsteman som omfattas av ITP-planen tillgodoräknas pensionsgrundande tjänstetid från månaden efter att tjänstemannen fyllt 28 år. För att få hel pension måste den beräknade tiden fram till pensionsåldern vara minst 360 månader. I annat fall utbetalas pension i proportion till den anställningstid som fullgjorts.

Intjänad pension kan tas ut helt eller delvis tidigast från 55 års ålder. Pension kan betalas ut hela livet eller under en kortare period.

 

        

 

I bankernas kollektivavtal BTP står följande:                                                                                                        (Avtalet finns att tillgå på Bankpensions websida  www.bankpension.se, klicka tjänstepension. sedan information om avtalen, längst ned  Pensionsavtal 2002-2013 mellan BAO och Finansförbundet.)

Detta avtal kallas nu BTP2 avtalet eftersom tjänstepensionen kommer att beräknas efter ett nytt avtal (BTP1) för personer födda 1976 och senare. BTP2 avtalet är oförändrat för personer födda tidigare än 1976 och delar av kollektivavtalet 2002-2013 redovisas nedan.

§ 4. Pensionsgrundande tjänstetid Hel ålderspension och familjepension utges om tjänstemannen fram t o m månaden innan 65 års ålder eller överenskommen lägre pensionsålder uppnås, kan beräknas få en pensionsgrundande tjänstetid av minst 360 månader. Om den beräknade tjänstetiden understiger 360 månader minskas ålderspensionen samt familjepension med 1/360 för varje felande månad.

§ 8. Ålderspension vid förtida avgång mellan 61 och 65 år

Ålderspensionen beräknas på pensionsmedförande lön eller bortfallande pensionsmedförande lönedel enligt följande:

1. Ålderspension i % av  pensionsmedförande lön                    före 65 år     efter 65 år

                                                       – 7.5 inkomstbasbelopp                   K x 72           k x 10

                                                          7.5 -20 inkomstbasbelopp           K x 72           K x 65

                                                          20 – 30 inkomstbasbelopp           K 36           K x 32.5

4. Tjänsteman som önskar avgå enligt § 8 skall ha varit anställd i banken/företaget i fem år före avgången.

5. Kompletteringspension från ordinarie pensionsålder kan inom ramen för oförändrat kapitalvärde bytas mot en temporär eller livsvarig pension från avgångstidpunkten. Endast kompletteringspension intjänad per 1999-12-31 kan lyftas från den partiella avgångstidpunkten

§ 9. Ålderspension Tjänsteman har rätt till ålderspension fr o m den månad då tjänstemannen fyller 65 år eller den tidigare tidpunkt då tjänstemannen äger uppbära ålderspension t o m den månad då tjänstemannen avlider.

§ 10. Kompletteringspension (BTPK) Utöver ålderspension utgår kompletteringspension. Denna grundas på individuella avgifter av storlek, som är beroende av tjänstemannens födelsetid och lön.

Följande villkor gäller för kompletteringspensionen:

1. Avgifterna beräknas fortlöpande för den tid tjänstemannen tillgodoräknas pensionsgrundande tjänstetid och utgör följande procent av tjänstemannens pensionsmedförande lön:

Födelseår Avgift i % av pensionsmedförande lön 1938 2,1 1939 och senare 2,0

Affärsbankerna (inkl dotterbolag med eller utan försäkring i SPP): egna koncernlösningar, d v s placering i bankens produkter.

Avgår tjänsteman av andra skäl före 65 års ålder nedsätts kompletteringspensionen till fribrev. Fribrevsbeloppet utbetalas från 65 år på sätt som framgår av första stycket denna punkt.

§ 13 Finansiering och försäkring

 Pensionsförmånerna finansieras av bankerna/företagen

§ 14. Värdesäkringsmedel

För värdesäkring av utgående pensionsförmåner används överskottsmedel i pensionsinstituten, dock kan vid behov avsatta värdesäkringsmedel disponeras för att bestrida ifrågavarande kostnader.

Parterna är överens om att pensionsinstituten skall kunna fullgöra utbetalning av pensionstillägg som beslutas av BAO och Finansförbundet. Om de ekonomiska förutsättningarna så kräver skall BAOs delägare tillskjuta ytterligare värdesäkringsmedel för att sådant fullgörande skall möjliggöras.

§ 17 övriga bestämmelser

Utöver bestämmelserna i detta avtal gäller i tillämpliga delar stadgarna för respektive pensionskassa.

Vid försäkring i SPP gäller bestämmelserna i detta avtal, dock äger SPP efter anmälan till parterna av administrativa skäl göra erforderliga avvikelser.

§ 13   Finansiering och försäkring                                                                                           Pensionsförmånerna finansieras av bankerna/företagen

§ 17 övriga bestämmelser                                                                                                                               Utöver bestämmelserna i detta avtal gäller i tillämpliga delar stadgarna för respektive pensionskassa.

Vid försäkring i SPP gäller bestämmelserna i detta avtal, dock äger SPP efter anmälan till parterna av administrativa skäl göra erforderliga avvikelser.

Vår jurist sökte vid ett antal tillfällen nå en utomrättslig uppgörelse, utan resultat, se nedanstående svar  från banken daterat 2010-11-09. Enligt SEB är beräkningen av min pension korrekt enligt Raymond Chans email 2007. Samt en alternativ beräkning nedan.

 

Inför domslutsförhandlingen den 15 maj 2012 skrev jag nedanstående brev till Marcus Wallenberg i avsikt att nå en utomrättslig uppgörelse. Jag fick aldrig något svar.

 

Marcus Wallenberg                                                                                                                                                   London den 23 april 2012

FAM AB
Box16066
103 22 Stockholm
Sweden

 

Marcus Wallenberg

Anledningen till att jag skriver detta brev till dig i din egenskap av styrelseordförande i SEB,är att jag vill informera dig om den stämmning av banken som kommer upp till domstolsförhandling inför Stockholms Tingrätt den 15 maj 2012. Detta är ett pilotfall, vår jurist anser att en sådan har större möJlighet att lyckas än en grupptalan. Jag har sedan 2007 sökt nå en uppgörelse med banken om min uteblivna tjänstepension, antalet personer i liknande situationer har hela tiden ökat. Vi är nu ett antal personer från SEB, Nordea, Handelsbanken och Swedbank.

Jag träffade Roger Gifford i början av mars eftersom en utomrättslig uppgörelse verkade vara till fördel för både SEB som för oss. Eftersom Roger tidigare varit involverad bad jag honom vidarebefordra ett antal dokument till bankens verkställande ledning. Under hela den tid som jag sökt komma i kontakt med ledningen i SEB har det stoppats av banken jurister under ledning av Ulf Thornander. Detta skedde även denna gång.

Jag gav Roger en kopia av den relevanta sidan ur bankens årsredovisning 2007 samt Regeringsrättens beslut avseende sammanslagningen av SEBs pensionsstiftelser 2001.(kopior bifogade)

Dessa dokument visar att banken utfäster sig att betala fulla pensioner till både anställda och tidigare anställda i SEB.

Detta är inte fallet och eftersom SEBs årsredovisningar och rättsbeslutet har liknande lydelser har banken under lång tid givit osann information

Banken har till Stockholms Tingrätt inför den uppkommande rättegången anfört bevis som grundar sig på en redovisning avseende min pension som gjorts av den f.d. aktuarien vid Bankpension AB, Raymond Chan. 
Som framgår av Raymond Chans redovisning och min analys av den, reduceras min pension från SEK 307,000 vilket var min avgångslön i London 1984 till SEK 5282. Efter en uppjustering får jag ut en pension på SEK 1600 per månad före skatt. Frånvaron av pension från SEB både till mig och min hustru har helt ruinerat vår ekonomi. Vi har i fem år kämpat för att undvika en finansiell katastrof. Det tycks vara tacken från SEB, att behöva flytta och ändra våra liv för all framtid utan ekonomisk ersättning och sedan att tvingas söka rättslig hjälp mot helt hänsynslösa tjänstemän från din bank.

Jag bifogar också detta dokument samt den kommentar som jag gjort av densamma. Raymond Chans rapport ändrar på avgörande sätt förutsättningarna för våra pensioner. Han skriver att de ar kollektivt upphandlade, vilket är fel eftersom de är fonderade. Beräkningana är sedan helt felaktiga och orimliga. Det är dock trist att behöva konstatera att detta är de beräkningar som används för att räkna fram våra pensioner. Hur banken utan att vid någon tidpunkt förklarat sitt handlande är för min familj och mig helt obegripligt. I dokumentationen till domstolen begär banken dessutom ersättning för sina rättegångskostnader. Man saknar helt tydligt all skam.

Min avsikt är att underätta dig om den förestående domstolsbehandlingen att söka stoppa den situation som föreligger. Vi vill istället söka nå en lösning och om möjligt hjälpa SEB och de andra bankerna att betala de pensioner till de personer som är berättigade till tjänstepension enligt de avtal som gäller och gällde när vi inledde våra anställningar i Bankerna. Det är många som har fått erfara bankernas grymma behandling och kanske finns det nu möjlighet att dessa personer kan få åtminstone finansiell upprättelse utan ytterligare fördröjning.

Med vänlig hälsning

Ingvar Ljunghammar

 

i oktober 2017 skrev jag ett email till Johan Torgeby, svar kom dock från Alexander Horvath som undertecknat  brevet till min jurist 2010.

alexander.horvath@seb.se         11:06 am  (22 hours ago)

Hej Ingvar,

Återkopplar med anledning av ditt mail till SEB daterat 2 oktober 2017.

Som du redan känner till anser vi att vår hantering av ditt ärende är korrekt, och det har också bekräftas i de domstolsprocesser som du initierat.

Vi avser inte att ändra vårt ställningstagande och ser således våra förehavanden som avslutade i den delen.

Vill slutligen också passa på att påminna om att den process som du initierat mot banken har kostat en hel del att hantera och att Arbetsdomstolen, som var sista instans, tilldömt oss rätten att få ersättning för våra rättegångskostnader. Vår utestående fordran uppgår i den delen till drygt 425.000 kronor plus ränta tills betalning sker.

Hälsning

Alexander Horvath
Head of Compensation & Benefits
SEB

Nedan redovisas hur SEB och de andra storbankerna ignorerat lagen  (1976:580 om medbestämmande i arbetslivet Kollektivavtal) sina egna årsredovisningar och de avtal som arbetsmarknadens parter träffat:

Bankpension ABs beräkning av min tjänstepension efter 15 års anstållning.

Wednesday, 14 November, 2007 16:40
From: “Raymond Chan” <raymond.chan@bankpension.se>
To: “ingvar_m2m@yahoo.co.uk” <ingvar_m2m@yahoo.co.uk>
Cc: “ewa.holmberg@seb.se” <ewa.holmberg@seb.se>, “Lisbeth Nåmark” <lisbeth.namark@bankpension.se>, “Mariana Hagman” <mariana.hagman@bankpension.se>
Hej Ingvar,
På uppdrag av Ewa Holmberg återkommer jag med ett försök till förklaring beträffande beräkningen av den livsvariga ålderspension för att klargöra hur hanteringen har gått till.
Bakgrund
Tjänstepension för bankanställda är ett kollektivt upphandlad avtal och en så kallad förmånsbestämd pensionsplan. Den livsvariga ålderspensionsförmånen är baserad på slutlönen vid pensionsålder (65 år) och enligt avtalet börjar pensionsintjäningen vid 28 årsålder och förmånen är 15% av årslönen (löner delar upptill 7,5 basbelopp).
Beräkningsförutsättning
Ändringsdatum: 1984-08-01
Ålder för den försäkrade vid ändringsdatum: 37 år och 9 månader
Pensionsmedföljandelön: 124.547 kr/år
Pensionsålder: 65 år
Beräkningsgrunder enligt Finansinspektions författningssamling (FFFS) och är identisk med Alecta (f d SPP) grunder som omfattar ITP plan för 1,5 miljoner försäkringstagare för privat anställda i Sverige.
Beräkningar
Förmånsbelopp för ålderspension = 15% x 124.547 kr/år = 18.682 kr/år.
Beloppet (som är livsvarig) får du vid 65 år och förutsätter en oförändrad lön fram till pension.
Då du avslutar din anställning hos SEB augusti 1984, erhåller du ett så kallad fribrevsbelopp som är ungefär lika med inbetalda tekniska avgifter (eller premier) plus beräkningsränta, d v s

Fribrevsbelopp (kr/år) = Förmånsbelopp (kr/år) minus Nuvärdet av framtida tekniska avgifter (kr/år)

Eftersom premiebetalningen upphördes augusti 1984 (påbörjades vid 28 år och avslutades vid 37 år och 9 månader) som skulle ha löpt fram till 65 år, m a o fribrevsbeloppet är baserad på 117 av 443 möjliga tekniska månadsavgifter.

Således får vi Fribrevsbeloppet (kr/år) = 18.682 – 13.400 = 5.282 kr/år

 framtida lönehöjningar genererar högre förmånsbelopp och därmed högre avsättningar för den tekniska avgiften, men fribrevsbeloppet består av de historiska värden (som i sin tur är inflationsskyddad)
Verifikation
Undertecknad är den ansvariga aktuarien för Bankpension och en manuell kontrollräkning enligt ovanstående beräkningsförutsättning har utfört. Vi finner fribrevsbeloppet är korrekt beräknad och i enlighet med våra anvisningar.
Du är välkommen att kontakta mig om något är oklart men jag vill klargöra att Bankpension är endast uppdragstagare för att sköta administrationen av Bankavtalet, eventuella uppgörelse måste du föra med vår uppdragsgivare, SEB.
Raymond Chan
Bankpension Sverige AB

.

 

Bankpension AB redovisade efter förfrågan nedanstående redovisning till en annan tidigare anställd  i SEB

Från: Erik Holmquist [mailto:erik.holmquist@bankpension.se]
Skickat: den 6 oktober 2010 15:38

Ämne: SV: pension

Du började tjäna in pension hos Bankpension fr.o.m. 28 års ålder, alltså 1974-01. Du tjänade alltså in pension i 11 år. När en ny lön rapporteras in till Bankpension räknas en ny förmån ut som ska betalas ut från 65 års ålder. Om lönen ligger under 7,5 inkomstbasbelopp är t.ex. förmånen 10% av lönen. Denna förmån erhåller man vid 65 års ålder om man kvarstår i tjänst ända fram till pensionsåldern och lön och inkomstbasbelopp är oförändrat.

Du har under de 11 åren haft löner på allt mellan 66450 kr/år och 198647 kr/år. Detta har medfört att livsvarig ålderspension har räknats ut till allt mellan 8222 kr/år och 49096 kr/år och att BTPK har räknats ut till allt mellan 2821 kr/år och 13914 kr/år.
När man avslutar anställningen före pensionsåldern så skapas ett fribrev som är beroende av de olika förmånsvärden som har gällt under anställningstiden och hur länge de har gällt.
Om du hade haft förmånen 8222 kr/år under hela anställningstiden så hade fribrevet av livsvarig ålderspension blivitungefär 11/37*8222 kr/år = 2444 kr/år eftersom du jobbade i 11 av 37år. Om du hade haft förmånen 49096 kr/år under hela anställningstiden så hade fribrevet av livsvarig ålderspension blivit ungefär 11/37*49096 kr/år = 14596 kr/år eftersom du jobbade i 11av 37år.

Eftersom olika förmånsvärden har gällt under din anställningstid så blir det verkliga fribrevet ett värde någonstans mitt emellan de ovan beräknade, nämligen 7874 kr/år. Om du hade haft förmånen 2821 kr/år under hela anställningstiden så hade fribrevet av BTPK blivit ungefär 11/37*2821 kr/år = 838 kr/år eftersom du jobbade i 11av 37 år.
Om du hade haft förmånen 13914 kr/år under helaanställningstiden så hade fribrevet av BTPK blivit ungefär 11/37*13914 kr/år = 4136 kr/år eftersom du jobbade i 11av 37 år.

Eftersom olika förmånsvärden har gällt under din anställningstid så blir det verkliga fribrevet ett värde någonstans mitt emellan de ovan beräknade, nämligen 2821 kr/år.
Fribrevsvärdet 7874 kr/år av livsvarig ålderspension har därefter indexerats årligen så att det nu är 16848 kr/år = 1404 kr/mån. Fribrevsvärdet av BTPK har däremot enligt ö.k. mellan BAO och Finansförbundet inte indexerats. Det är alltså fortfarande 2821 kr/år
= 235 kr/mån om förmånen tas ut livsvarigt. Förmånen i ditt pensionsbesked är omräknad till att tas ut på fem år. Då blir den i stället 750 kr/mån.

Om du nu har en anställning som ger en förmånsbestämd pension så samordnas förmånerna från ditt nuvarande pensionsinstitut med fribreven från Bankpension. Om du hade haft ett större fribrev från Bankpension så hade du alltså fått en lägre pension från ditt nuvarande pensionsinstitut så att den totala förmånen hade blivit densamma. Hoppas du förstår ungefär hur beräkningen är gjord.

Med vänlig hälsning
Erik Holmquist

 

Effekten av detta var att jag fick en tjänstepension från min arbetsgivare uppgående till skr 1186 per månad efter skatt. Jag arbetade i SEB i nästan 15 år.

Kompletteringspensionen betalades i fem år,  i oktober 2016 minskade min pension till SEK 992.00

 SEB behöll 123002 av pensionen 1984). Det motsvarar 352040, 2015 enbart justerat för inflationen. Detta med användning av den lön som anges ovan enligt Bankpension: Förmånsbelopp för ålderspension = 15% x 124.547 kr/år = 18.682 kr/år.
Min Pension från SEB har dock minskat, den utgör 3% 2015. (4% 1984)

I en inlaga (aktbilaga 30) till tingsrätten gav Björn Tude, Gernandt & Danielsson, SEB:s ombud, Artur Chmieleski, KPMG i uppdrag att bekräfta de beräkningar som Raymond Chan utfört.

Björn Tude måste veta att Raymond Chans email strider mot BTPavtalet. Varför beställde han ytterligare inlagor från en aktuarie hos KPMG och sedan Ernst & Young?

 

 

SEB lurar oss på våra pensioner

Välkommen till min websajt.

I september 2014 skrev jag ett email adresserat till Annika Falkengren och varnade henne för det faktum att vi är ett antal f.d. anställda i SEB som blivit lurade på våra pensioner. Jag stängde den här sidan i tre veckor för att ge Annika en möjlighet att komma oss till mötes och lösa vår tvist med SEB.

Annika Falkengren svarade genom ombud att hon kände till vad som ägt rum under dessa år och ansåg att SEB har behandlat sina anställda på ett korrekt sätt. Jag delade inte den uppfattningen och därför öppnade jag websajten igen.

Jag vill att alla som har drabbats skall få rätt till den pension de är berättigade till.

De flesta anställda förlorar delar av tjänstepensionen. För att få en full pension måste du arbeta inom samma avtalsområde i 30 år och vara anställd i Sverige vid avgångstillfället. De som arbetat en kortare tid i Sverige vid avgångstillfället förlorar inte sällan över 90% av pensionen.

Liz-Beth Wendel arbetade inom sjukvården i statlig, kommunal och privat tjänst. Lis-Beths tjänstepension uppgår till 1298 kronor i månaden. (Se artikel nedan)

https://www.svd.se/liz-beth-wendels-enkla-budskap-pensionerna-ar-for-laga

Din tjänstepension kan vara beräknad på ditt sista jobb i Sverige innan du går i pension

Har du fribrev reduceras din pension enligt beräkningsförutsättningar utarbetade av SPP/Alecta, dessa är inte reglerade i avtalen. Du har fribrev eftersom inget senare jobb reglerats av samma kollektivavtal.

Har du fribrev, då förlorar du både tjänste och kompletteringspension.

Enligt Bankpension är antalet personer som har fribrev i Danske Bank, Nordea och SEB fler än antalet pensionärer i bankerna.

 

Bankpensions beräkning av min pension:

Om du har fått fribrev räknas inte din pension enligt kollektivavtal, lagar eller anställningskontrakt utan av SPP/Alecta som har utvecklat beräkningsförutsättningar som har accepterats av Finansinspektionen, rättsväsendet, och tillämpas av Alecta, AMF, KPA banker och försäkringsbolag. domstolar, och revisonsbyråer. Allt enligt Bankpension ABs beräkning av min pension:

Beräkningsgrunder enligt Finansinspektionens författningssamling (FFFS) och är identisk med Alecta (f d SPP) grunder som omfattar ITP plan för 1,5 miljoner försäkringstagare för privat anställda i Sverige.(se ovan).

Det är pensionsförsäkringsbolaget/stiftelsen som vinner. Din arbetsgivare betalar troligen för mycket för din pension till Alecta eftersom du får 65% av din slutlön i tjänstepension före 65 men endast 10%  efter 65. Detta om din slutlön var lägre  än 7.5 inkomstbasbelopp.  1 (ett) inkomstbasbelopp = kr 61500 2017.  7.5 inkomstbasbelopp  = kr 461250  2017.

För personer med högre slutlön än 7.5 basbelopp  blir pensionen 0 – kr 461250 10%, kr 461250 och högre  65%

Eftersom du som bor i Sverige får en tjänstepension, tror du att allt är rätt räknat, men så är det inte alltid. Det är Alecta eller någon pensionsadministratör som beräknar din pension och troligen inte till din fördel. Se exemplen på min sajt.

Annika Falkengren tycks inte vara medveten om att ett stort antal pensionärer som varit anställda i SEB i Sverige går miste om den avtalade förmånsbestämda pension de är berättigade till eftersom banken tillämpar beräkningsmetoder som strider mot kollektivavtalet och bankens  årsredovisningar.

Jag återger mitt email till Annika Falkengren samt svar från Alexander Horvath.

From: Ingvar Ljunghammar <i.ljunghammar@gmail.com>
Date: 2014-09-12 9:29 GMT+01:00
Subject: SEB Förmånsbestämd kollektivavtalad tjänstepension
To: annika.falkengren@seb.se

Mitt namn är Ingvar Ljunghammar, Sedan 2006 har jag tillsammans med ett antal f.d. anstållda varit i kontakt med SEB och förgäves sökt nå en uppgörelse om våra tjänstepensioner. Vi har drivit en kampanj för att kunna tillgodogöra oss den pension, vi enligt avtal, och lagstiftning är berättigade till. SEB och de övriga medlemmarna i BAO bryter mot BTP avtalet.

 
SEB har aktivt sökt förhindra en uppgörelse. Bankens ledande jurister och HR-avdelning har med extern assistans av jurister, Bankpension AB, revisonsbyrårer, Finansinspektionen samt rättsväsendet stoppat våra försök att framföra uppenbara fakta om vad som sker med våra pensioner.
Dessutom finner du den beräkningsmodell som Bankpension sände  mig i nov. 2007 och som jag sedan dess ifrågasatt.

Metoden reducerar min ålderspension till SEK 956 per månad före skatt. Jag arbetade i SEB i nära 15 år. 

SEB hävdar att den är korrekt och den har bekräftats av KPMGs aktuarie på bankens uppdrag.
Jag redovisar en helt avvikande beräkningsmetod utförd
av Bankpension AB som XX mottog. Den ger i ett liknande slutresultat.
Ewa Holmbergs email till en f.d. anställd visar en kraftigt reducerad pension liksom redovisningen av min hustrus pension som också bifogas.
Det finns ytterligare fakta i form av pensionsberäkningar inlagor, brev, domstolsutslag etc.
Vi vill helst lösa dessa problem gärna via direkt kontakt med dig eller dina kollegor. Problemen når utanför SEB och om vi kan starta en dialog kan vi kanske nå ett för oss alla tillfredställande resultat.
XXX tidigare anställd i SEB har hjälpt mig att utforma innehållet i websajten. Du kan nå honom på tel. 08 .
Med vänlig hälsning
Ingvar Ljunghammar
 
From: <alexander.horvath@seb.se>
Date: 2014-09-12 20:22 GMT+01:00
Subject: FW: SEB Förmånsbestämd kollektivavtalad tjänstepension
To: i.ljunghammar@gmail.com
Hej Ingvar,
Återkopplar med anledning av ditt mail nedan.Som du redan känner till anser vi att vår hantering av ditt ärende är korrekt, och det har också bekräftas i de domstolsprocesser som du initierat.
 
 
Vi avser inte att ändra vårt ställningstagande och ser således våra förehavanden som avslutade i den delen.
 
 
Vill slutligen också passa på att påminna om att den process som du initierat mot banken har kostat en hel del att hantera och att Arbetsdomstolen, som var sista instans, tilldömt oss rätten att få ersättning för våra rättegångskostnader. Vår utestående fordran uppgår i den delen till drygt 425.000 kronor plus ränta tills betalning sker.
 
 
Om XXX har frågor till oss avseende sin tidigare anställning är han välkommen att kontakta mig.
Önskar dig en trevlig helg!
Alexander
Alexander Horvath
Head of Compensation & Benefits
SEB Phone:+46 (0)8 763 7665 Mobile:+46 (0)70 763 7665
Switchboard: 0771-621 000
Mail address: ST S4, 106 40 Stockholm
Visiting address: Sergelstorg 2
E-mail: alexander.horvath@seb.se
.

Under 2005 kontaktade jag bankens HR avdelning eftersom jag ville få ut den pension som jag var berättigad till enligt det pensionsreglemente jag mottog 1971 och brev daterat 1983 där banken garanterar mig tjänstepension enligt kollektivavtalet.

Efter att Bankpension AB sänt mig ett email där bolagets vd och aktuarie visat hur min pension försvunnit skrev jag ett brev till Marcus Wallenberg:

SEB svarade i juli 2008 på mitt brev till bankens styrelseordförande:

Bankpensions beräkning av min pension:

Enligt SEBs årsredovisning betalar banken full pension till alla anställda. Kan Annika Falkengren förklara hur bankens utfästelse i årsredovisningen 2013 kan motsägas av bland andra Bankpension Sverige AB i texten nedan. Bankpension Sverige AB är ett av SEB tidigare delägt bolag.

Koncernen har etablerat pensionsplaner i de länder den verkar. Bland pensionsplanerna finns förmånsbestämda och avgiftsbestämda planer. De förmånsbestämda planerna ger en viss del av slutlig lön till den anställde i samband med pensionering och är till största delen finansierade via pensionsstiftelser. (Ur SEB:s årsredovisning 2013 (under 9B pensioner sid. 93)

Förmånsbestämda planer täcker i stort sett alla medarbetare.

Förpliktelsen täcks helt av tillgångarna i stiftelserna och redovisas inte i balansräkningen. (Ur SEB:s årsredovisning 2013 (under 9B pensioner sid. 94)

SEB sökte år 2001 tillstånd av Regeringsrätten att slå samman de två pensionsfonder som hade etablerats långt före bankfusionen 1972. Se delar av ansökan nedan. https://lagen.nu/dom/ra/2001:45

RÅ 2001 ref. 45

Ett moderbolag har i samband med överflyttning av delar av sin verksamhet och därtill hörande personal till två dotterbolag fört över ansvaret för pensionsutfästelser till personalen på de båda dotterbolagen. Den till moderbolaget knutna pensionsstiftelsen har ansetts kunna överföra motsvarande andelar av förmögenheten, inklusive överskott, till nybildade stiftelser anknutna till dotterbolagen utan att detta föranleder beskattning. Förhandsbesked angående inkomstskatt och särskild löneskatt på pensionskostnader.

I ansökan om förhandsbesked anförde Skandinaviska Enskilda Banken AB, SEB IT Service AB och SEB IT Partner AB bl.a. följande: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), SEB, tryggar pensionsutfästelser till anställda genom två pensionsstiftelser, SB-Stiftelsen, Skandinaviska Enskilda Bankens Pensionsstiftelse (SB-Stiftelsen) och EB-Stiftelsen, Skandinaviska Enskilda Bankens Pensionsstiftelse (EB-Stiftelsen). Stiftelsernas ändamål är att trygga av Skandinaviska Enskilda Banken utfästa pensionsförmåner till personer som är eller varit anställda i Skandinaviska Banken, Stockholms Enskilda Bank, Skandinaviska Enskilda Banken, i helägt dotterbolag till sistnämnda bank och till efterlevande till sådana personer, allt i den mån sådana pensionsutfästelser inte är försäkrade eller enligt överenskommelse med den andra stiftelsen tryggas av denna. De anställda fördelas mellan pensionsstiftelserna enligt vissa principer. SEB har idag inte något dotterbolag vars pensionsutfästelser tryggas av stiftelserna. – Kapitalvärdet av de pensionsutfästelser som tryggas av SB-Stiftelsen uppgick per den 31 december 1999 till 3 370 miljoner kr. Stiftelsens förmögenhet uppgick då till 11 953 miljoner kr. Kapitalvärdet av de pensionsutfästelser som tryggas av EB-Stiftelsen respektive dess förmögenhet uppgick vid samma tidpunkt till 3 716 respektive 13 249 miljoner kr. –

 

 

I Nordeas årsredovisning 2016 redovisar banken på sidan 129 Nordeas pensionsförpliktelser i Sverige och de andra nordiska länderna. Nordea låter också Bankpension sköta förvaltningen. Det finns flera tidigare anställda i Nordea i vår grupp som på ett liknande sätt har förlorat huvuddelen av sina pensioner. 

Också i Nordea fanns det 2012 i enlighet med Bankpensions redovisning fler fribrevshavare än pensionärer.

 

Den analys jag mottog i nov. 2007 från Raymond Chan, tidigare verkställande direktör och aktuarie i Bankpension Sverige AB beordrad av Ewa Holmberg, SEB HR avdelning,  innehöll nedanstående text.

Wednesday, 14 November, 2007 16:40
From: “Raymond Chan” <raymond.chan@bankpension.se>
To: “ingvar_m2m@yahoo.co.uk” <ingvar_m2m@yahoo.co.uk>
Cc: “ewa.holmberg@seb.se” <ewa.holmberg@seb.se>, “Lisbeth Nåmark” <lisbeth.namark@bankpension.se>, “Mariana Hagman” <mariana.hagman@bankpension.se>
Hej Ingvar,
På uppdrag av Ewa Holmberg återkommer jag med ett försök till förklaring beträffande beräkningen av den livsvariga ålderspension för att klargöra hur hanteringen har gått till.
Bakgrund
Tjänstepension för bankanställda är ett kollektivt upphandlad avtal och en så kallad förmånsbestämd pensionsplan. Den livsvariga ålderspensionsförmånen är baserad på slutlönen vid pensionsålder (65 år) och enligt avtalet börjar pensionsintjäningen vid 28 årsålder och förmånen är 15% av årslönen (löner delar upptill 7,5 basbelopp).
Beräkningsförutsättning
Ändringsdatum: 1984-08-01
Ålder för den försäkrade vid ändringsdatum: 37 år och 9 månader
Pensionsmedföljandelön: 124.547 kr/år
Pensionsålder: 65 år
Beräkningsgrunder enligt Finansinspektions författningssamling (FFFS) och är identisk med Alecta (f d SPP) grunder som omfattar ITP plan för 1,5 miljoner försäkringstagare för privat anställda i Sverige.
Beräkningar
Förmånsbelopp för ålderspension = 15% x 124.547 kr/år = 18.682 kr/år.
Beloppet (som är livsvarig) får du vid 65 år och förutsätter en oförändrad lön fram till pension.
Då du avslutar din anställning hos SEB augusti 1984, erhåller du ett så kallad fribrevsbelopp som är ungefär lika med inbetalda tekniska avgifter (eller premier) plus beräkningsränta, d v s

Fribrevsbelopp (kr/år) = Förmånsbelopp (kr/år) minus Nuvärdet av framtida tekniska avgifter (kr/år)

Eftersom premiebetalningen upphördes augusti 1984 (påbörjades vid 28 år och avslutades vid 37 år och 9 månader) som skulle ha löpt fram till 65 år, m a o fribrevsbeloppet är baserad på 117 av 443 möjliga tekniska månadsavgifter.

Således får vi Fribrevsbeloppet (kr/år) = 18.682 minus 13.400 = 5.282 kr/år

 framtida lönehöjningar genererar högre förmånsbelopp och därmed högre avsättningar för den tekniska avgiften, men fribrevsbeloppet består av de historiska värden (som i sin tur är inflationsskyddad)
Verifikation
Undertecknad är den ansvariga aktuarien för Bankpension och en manuell kontrollräkning enligt ovanstående beräkningsförutsättning har utfört. Vi finner fribrevsbeloppet är korrekt beräknad och i enlighet med våra anvisningar.
Du är välkommen att kontakta mig om något är oklart men jag vill klargöra att Bankpension är endast uppdragstagare för att sköta administrationen av Bankavtalet, eventuella uppgörelse måste du föra med vår uppdragsgivare, SEB.
Raymond Chan
Bankpension Sverige AB

 

Enligt avtalet skulle jag haft rätt till en tjänstepension beräknad på min slutlön 1984. Efter inflationsjustering betalbar till mig i oktober 2001. Jag arbetade i SEB i nästan 15 år.

Jag har erhöll dock ingen pension från SEB före oktober 2011 och därefter  skr 1694 per månad i fem år. I oktober 2016 sänktes pensionen till skr 1008 per månad.

Alla som inte kan arbeta inom samma kollektivavtalsområde i Sverige till uppnådd pensionsålder drabbas på ett liknande sätt.

Delar av
Finansinspektionens författningssamling
Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se
ISSN 1102-7460
 
Föreskrifter
om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna
råd (FFFS 2011:39) om information som gäller försäkring
och tjänstepension;
beslutade den 25 november 2015.
1 kap.
2 §
Föreskrifterna gäller för
3.
pensionsstiftelser som avses i 9 a § första stycket lagen (1967:531) om tryggande
av pensionsutfästelse m.m.,
FFFS 2015:18
fribrev
: tjänstepensionsförsäkring eller privat pensionsförsäkring där de avtalade premiebetalningarna har avbrutits i förtid och där den framtida pensionen baseras på de premier som redan har betalats in,
2. meddelas enligt ett kollektivavtal som har angetts i försäkringsvillkoren och som
har slutits mellan en arbetsgivarorganisation eller en enskild arbetsgivare och en
arbetstagarorganisation,
tjänstepension
: en pension till en arbetstagare eller arbetstagarens efterlevande som
bekostas av arbetsgivaren och grundas på kollektivavtal eller individuella avtal mellan den anställde och arbetsgivaren,

Jag anmälde SEB till Finansinspektionen 2013.

Av tekniska orsaker kan jag inte redovisa bilagorna. Enligt FI har ett brev Dnr 13-9934 och ett 13-10147

Av svaret nedan framgår att Sverige har en finansiell tillsynsmyndighet som inte fungerar.

 

.
Björn Tude, Gernandt & Danielsson, SEBs ombud beställde ytterligare en bekräftelse av Raymond Chans email i ett utlåtande av Artur Chmieleski, KPMG och senare Ernst & Young som i inlaga till Stockholms tingsrätt skrev bland annat:
Enligt Revisonsföretaget KPMG har beräkningsmetoden använts av SEB i sin nuvarande utformning sedan 1976.

De aktuariella parametrarna bestäms av de så kallade försäkringstekniska grunderna som utfärdas av Finansinspektionen i form av föreskrift.

Vid den relevanta tidpunkten baserades föreskriften på 1976 års beräkningsgrunder hos pensionsbolaget SPP(nuvarande Alecta). Jag har tagit del av dåvarande SPP:s beräkningsgrunder i granskningen av pensionsförsäkringen

Raymond Chan skriver: Tjänstepension för bankanställda är ett kollektivt upphandlad avtal och en så kallad förmånsbestämd pensionsplan.

Beräkningsgrunder enligt Finansinspektions författningssamling (FFFS) och är identisk med Alecta (f d SPP) grunder som omfattar ITP plan för 1,5 miljoner försäkringstagare för privat anställda i Sverige.

Eftersom Raymond Chan skriver att BTP pensionen är identisk med ITP planen  inkluderar jag Svenskt Näringslivs beskrivning av hur tjänstepensionen beräknas. Det framgår av nedanstående att Bankpension bryter mot Svenskt Näringslivs beskrivning.  Den här metoden för att beröva f.d. anställda deras pension torde vara den som används av samtliga pensionsadministratörer i Sverige.

Svenskt Näringsliv

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014

Tjänsteman som omfattas av ITP-planen tillgodoräknas pensionsgrundande tjänstetid från månaden efter att tjänstemannen fyllt 28 år. För att få hel pension måste den beräknade tiden fram till pensionsåldern vara minst 360 månader. I annat fall utbetalas pension i proportion till den anställningstid som fullgjorts.

Intjänad pension kan tas ut helt eller delvis tidigast från 55 års ålder. Pension kan betals ut hela livet eller under en kortare period. 

 

 

 

BTPavtalet § 13

Finansiering och försäkring

 Pensionsförmånerna finansieras av bankerna/företagen

I inlaga till Stockholms tingsrätt skrev SEBs ombud Björn Tude, Gernandt & Danielsson att SEBs “head of Compensations & Benefits”,

Alexander Horvath var då styrelseordförande i Bankpension Sverige AB.

Aktbilaga 39 till Stockholms tingsrätt daterad 2012-04-11 skriver SEBs ombud, Björn Tude på sidan 11 2.2.2

Alexander Horvath skall höras till styrkande av att det inte finns anledning att ifrågasätta Bankpensions beräkning av Ljunghammars pensionsförmåner och att Ljunghammar inte har rätt till pension från 61 års ålder.

På Bankpension ABs websajt (www.bankpension.se), finns under rubriken vanliga frågor och svar, bland annat följande text.

Kan jag ta ut mitt fribrev tidigare än från 65 års ålder?

Fribrevet kan för närvarande betalas ut tidigast från 55 års ålder. Kontakta Bankpensions kundtjänst om du vill ha en blankett för förtida uttag

et

§ 8 punkt 4 Tjänsteman som önskar avgå enligt § 8 skall ha varit anställd i banken/företaget i fem år före avgången.

SEB i Tingsrätten referande till § 8 punkt 4:

Ingvar Ljunghammars anställning inom SEB-koncernen upphörde den 12 juli 1984. Han har därefter inte varit anställd hos SEB. Han har inte rätt till pension i förtid. En grundläggande förutsättning enligt 8 § BTP är att man är anställd hos banken, dvs. att man har en tjänst att avgå ifrån. Den anställde måste dessutom ha varit anställd under fem år innan denne avgår från sin tjänst. Ingvar Ljunghammar var dock inte anställd hos SEB när han fyllde 61 år. Hans anställning upphörde 23 år tidigare. En tillämpning av 8 § BTP förutsätter vidare att det finns en lön att beräkna pensionen på. Ingvar Ljunghammar uppbar inte någon lön från SEB när han fyllde 61 år varför det inte finns någon lön att beräkna en eventuell pension på. Den anställde måste slutligen säga upp sin anställning sex månader i förväg, vilket inte heller har gjorts. 8 § BTP är således inte tillämplig.

Tingsrätten i sitt domslut referande till § 8 punkt 4:

Av 8 § BTP framgår att en anställd, med iakttagande av en uppsägningstid om sex månader, äger avgå ur tjänst i sin helhet från och med månaden efter den då 61 års ålder uppnås. En förutsättning för att Ingvar Ljunghammar ska ha rätt att erhålla förtida ålderspension är således att han hade en tjänst hos SEB att avgå ifrån samt att han varit anställd i banken under fem år före avgången.

Ingvar Ljunghammar kan alltså inte under några omständigheter ha varit anställd hos SEB efter 1986. Någon annan grund som kan medföra bifall till käromålet finns inte. Således kan Ingvar Ljunghammar inte vara berättigad till vare sig förtida ålderspension eller förtida kompletteringspension.

Käromålet bör således ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader Vid denna utgång ska Ingvar Ljunghammar ersätta SEB för dess rättegångskostnad. SEB har yrkat ersättning för rättegångskostnad med totalt 515 500 kr, varav 400 000 kr avser ombudsarvode och 115 500 kr avser kostnad för sakkunnigutlåtande upprättat av Artur Chmielewski.

Med beaktande av målets karaktär, omfattning och betydelse för SEB finner tingsrätten att yrkat belopp är skäligt.   

     

Domslut från Arbetsdomstolen.

Arbetsdomstolens domslut följer bankens text, utan att vid något tillfälle ifrågasätta SEBs påståenden. Domstolen motiverar inte heller varför jag inte kan överklaga i sakfrågan om min pension.

De skriver bland annat:Arbetsdomstolen meddelade den 24 oktober 2012 prövningstillstånd såvitt avsåg rättegångskostnaderna. Arbetsdomstolen meddelade inte prövningstillstånd i målet i övrigt.

Ingvar Ljunghammar har förlorat sin talan i tingsrätten om rätt till pension.


Bankpension AB har utfört en helt avvikande beräkning, från den som Raymond Chan utfört, för en annan f.d. SEB anställd. Hur kan det finnas olika sätt att beräkna pensionen?

Jag redovisar inte personens namn. Slutresultatet är likartat. Den här personen arbetade enbart i Sverige.

Från: Erik Holmquist [mailto:erik.holmquist@bankpension.se]
Skickat: den 6 oktober 2010 15:38
Ämne: SV: pension

Du började tjäna in pension hos Bankpension fr.o.m. 28 års ålder, alltså 1974-01. Du tjänade alltså in pension i 11 år. När en ny lön rapporteras in till Bankpension räknas en ny förmån ut som ska betalas ut från 65 års ålder. Om lönen ligger under 7,5 inkomstbasbelopp är t.ex. förmånen 10% av lönen. Denna förmån erhåller man vid 65 års ålder om man kvarstår i tjänst ända fram till pensionsåldern och lön och inkomstbasbelopp är oförändrat.

Du har under de 11 åren haft löner på allt mellan 66450 kr/år och 198647 kr/år. Detta har medfört att livsvarig ålderspension har räknats ut till allt mellan 8222 kr/år och 49096 kr/år och att BTPK har räknats ut till allt mellan 2821 kr/år och 13914 kr/år.
När man avslutar anställningen före pensionsåldern så skapas ett fribrev som är beroende av de olika förmånsvärden som har gällt under anställningstiden och hur länge de har gällt.
Om du hade haft förmånen 8222 kr/år under hela anställningstiden så hade fribrevet av livsvarig ålderspension blivitungefär 11/37*8222 kr/år = 2444 kr/år eftersom du jobbade i 11 av 37år. Om du hade haft förmånen 49096 kr/år under hela anställningstiden så hade fribrevet av livsvarig ålderspension blivit ungefär 11/37*49096 kr/år = 14596 kr/år eftersom du jobbade i 11av 37år.

Eftersom olika förmånsvärden har gällt under din anställningstid så blir det verkliga fribrevet ett värde någonstans mitt emellan de ovan beräknade, nämligen 7874 kr/år. Om du hade haft förmånen 2821 kr/år under hela anställningstiden så hade fribrevet av BTPK blivit ungefär 11/37*2821 kr/år = 838 kr/år eftersom du jobbade i 11av 37 år.
Om du hade haft förmånen 13914 kr/år under helaanställningstiden så hade fribrevet av BTPK blivit ungefär 11/37*13914 kr/år = 4136 kr/år eftersom du jobbade i 11av 37 år.

Eftersom olika förmånsvärden har gällt under din anställningstid så blir det verkliga fribrevet ett värde någonstans mitt emellan de ovan beräknade, nämligen 2821 kr/år.
Fribrevsvärdet 7874 kr/år av livsvarig ålderspension har därefter indexerats årligen så att det nu är 16848 kr/år = 1404 kr/mån. Fribrevsvärdet av BTPK har däremot enligt ö.k. mellan BAO och Finansförbundet inte indexerats. Det är alltså fortfarande 2821 kr/år
= 235 kr/mån om förmånen tas ut livsvarigt. Förmånen i ditt pensionsbesked är omräknad till att tas ut på fem år. Då blir den i stället 750 kr/mån.

Om du nu har en anställning som ger en förmånsbestämd pension så samordnas förmånerna från ditt nuvarande pensionsinstitut med fribreven från Bankpension. Om du hade haft ett större fribrev från Bankpension så hade du alltså fått en lägre pension från ditt nuvarande pensionsinstitut så att den totala förmånen hade blivit densamma. Hoppas du förstår ungefär hur beräkningen är gjord.

Med vänlig hälsning
Erik Holmquist

Min jurist fick svar från SEB under hösten 2010, således gjorde Bankpension en helt avvikande beräkningar beroende på vem som frågade och med avsikt att missleda pensionären. SEB stjäl pensionen! Här finns bevisen.

Nedan redovisar jag hur Ewa Holmberg från SEBs HR avdelning förklarar hur en annan f.d. SEB anställd går miste om sin pension. Jag redovisar inte namnet.

 

Subject: SV: SV: Pensionsavsättningar 1983 – 1990 för 
Date: Tue, 17 Feb 2009 10:18:50 +0100
From: ewa.holmberg@seb.se
To:

Nu har jag kommit fram till följande.

Från 1979 vid 28 års ålder kom du in i BTP-planen, din pension tryggades i SEB pensionsstiftelse fram till 1984 då du påbörjade din utlandstjänstgöring. 1984 låg BTP planen tryggad hos SPP fram till 1991 då du slutade.

Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

15 a § En pensionsstiftelse som avses i 9 a § får åta sig uppdrag att från Sverige trygga utfästelse om pension som skall fullgöras i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (gränsöverskridande verksamhet). Lag (2005:1124)

Du kommer vid fyllda 65 år lyfta ålderspension från SEB pensionsstiftelse med
SEK 310 per månad livsvarigt
SEK 424 per månad i 5 år

Från SPP
SEK 707 per månad livsvarigt
SEK 1.400 per månad i 5 år.

Rapporterade löner till SPP
84 118.973
85 125.353
86 140.000
87 300.000
89 308295

Hälsningar /ewa

Min hustrus pension från SEB Lägg märke till att anställningen varade till 85-02-28. De senare åren tjänstledig. Pensionen beräknad till 83-05-01.

Dessutom är pensionen beräknad till halva lönen för hela tjänstgöringstiden p.g.a. deltidstjänst enligt brev daterat 1981-09-21. Se uppgifter om halvtidstjänst. (nedan till höger) Uppgift om reduceringsprocent, 50%. Denna bortser banken ifrån när man beräknar pensionsmedförande lön reducerad med 50% för hela anställningstiden.

.  Fribrevsuppgift med utskriftsdatum 1985-05=07 visande slutlön också felaktigt till 1983. Pensionen uppgår till SEK 411/månad efter skatt.

Se vidare under punkt: Kompletteringspensionen är det kanske klaraste beviset av hur SEB berövar oss våra pensioner